HUR UPPLEVER DU GUDS NÄRVARO?

Hur är din dag med Jesus? Jag börjar dagen med att läsa Guds Ord, ett kapitel eller mer, har också ett tjockt häfte med Bibelcitat att läsa, detta får mitt tanke- och känsloliv i rätt våglängd, på Guds ”radiokanal” liksom. Dessutom låter jag Ordet och Anden rannsaka mig ifall jag råkat ta in synd eller världslighet som stör eller hindrar Gudsgemenskapen, dvs ”råkat” bli besmittad och inte som en sorts rutin av ett förvärldsligat och syndigt liv där man ”biktar sig” slentrianmässigt, om det förhåller sig så är man ute i en ökenvandring och behöver total omvändelse för att komma tillbaka, i slutet av Efesierbrevet kapitel 4 står det om att ”inte bedröva Guds helige Ande” genom att leva omoraliskt, ”köttligt”, och som 1 Petr.1:14-15 säger ”Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör”…Att råka hamna i köttlighet och synda är annat, men också då gäller ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh.1:9). Bäst jag beskrev detta med en gång, annars blir det lönlöst försöka få in ”rätt våglängd” i sin Gudskontakt så att man ”kan” uppleva Gudsnärvaron, att strunta i helgelsen blir bara ”brus” och ”no connection”…

Det är säkert olika för hur ni upplever Gudsnärvaron, och på vilka sätt ni når denna gemenskap, men Hur upplever i varje fall jag denna saliga Jesu närvaro och Andens liv? Efter Bibelläsning och bön så lyssnar jag oftast på lovsång och tillber Jesus; Då förnimmer jag Jesu närvaro i mitt innersta, ja egentligen över hela mig som en omfamning av Jesu Kärlek, ren och total Guds kärlek, omsvept i en sådan filt…En övernaturlig Frid bortom förståndet dominerar och ger välbehag och ro…En Guds glädje som spirar fram och som inget kan stjäla…Ja, faktiskt så upplever jag hur det ”strömmar” Andens liv utifrån mitten av bröstkorgen ungefär och genomsyrar mitt innersta och sprider sig till hela mitt väsen…Det är gudomlig styrka och Kraft i denna Gudsnärvaro, det som är svagt, vilket ibland är ganska mycket, sopas bort och ersätts med livgivande kraft…En helig och ”andlig Guds eld” som bränner bort världsligt skräp och svaghet…Jag har hjärtat inriktat på Jesus i tacksamhet och tillbedjan mer och mer, då kommer Guds Härlighet och helighet över mig, en obeskrivlig salighet som inger Gudsvördnad, ja en positiv och god ”Gudsfruktan”, men en Gudsnärvaro som Är den högsta tänkbara och möjliga nivån av LIV, oändligt mycket härligare och bättre än vad något jordiskt eller världsligt kan åstadkomma…Och nu, kära vänner är jag i alla fall redo att möta dagen, i Guds kraft och Andliga liv, oavsett vad jag möter så är jag redo! Jag och Jesus går tillsammans, hand i hand…utan Jesus och Hans påtagliga närvaro vore jag ett skakande löv som rasslar i den kalla blåsten, kastas än hit och dit i stormen, men med Herren är jag ett Lejon som ”ler mitt i stormen”…

Få förstår vad jag nu talat om, för vissa är det pärlor till……men för andra guld renat i eld och skatter från Ovan. Vilket som, som kristna Jesu lärjungar är vi ändå ett spektakel för världen, vad har vi att förlora? Vi ska ju vara ett ”ljus i mörkret”, Herrens vittnen om ett liv bortom rännstenen, i det himmelska….Någon blir gripen och söker sig till ”Livets Furste”, Jesus som ger ”liv och liv i överflöd”…Jesus sade: ”Jag är Livets bröd” och ”Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De Ord som Jag har talat till er är Ande och liv”…Jesus sade också ”på frukten känner vi igen trädet”. Jag vet vad denna Gudsgemenskapens frukt i mitt liv varit och är, och du vet vilken frukt ett liv i världen kontra ett liv med Jesus ger, ja, vi vet alla också vad ett ”oandligt religiöst” liv ger för frukt, ty det finns en utbredd religiösitet som inte alls producerar liv. Det vi kallar traditionellt för ”väckelse” är just att Guds eget folk vaknar till det sanna Livet i Kristus…

P.S! Alla mina dagar börjar ju inte som det beskrivna, ibland är det betydligt mindre men ändå befintligt och påtagligt. Och alla troende upplever inte samma som jag, de har andra upplevelser, i välsignad andlig gemenskap med Herren, men jag vet utifrån vittnesbörden från många väckelsepionjärer från förr att det beskrivna är vanligt, likaså finns idag de som upplever detsamma…Förresten, man kan ”odla fram” och låta sin andliga gemenskap med Herren växa genom mera Bibelläsning, bön och lovsång, samtidigt försakandes jordiska förnöjelser om dessa tar för mycket tid eller plats i hjärtat…

Ytterligare: Andliga upplevelser handlar inte om ”känslor”, den Helige Ande är Gud och övernaturlig verklighet, dvs ”över naturens ordning”. Rom.8:16 säger ”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn”, att vi erfar detta vittnesbörd i vårt innersta är inte ”en känsla”, det är en andlig upplevelse från Gud. Var de väldiga väckelserna i Wales och Azusa street som fick global spridning med miljoner andligt pånyttfödda Jesu lärjungar en enda gigantisk ”känslostorm”, som varade i decennier? I Wales för 100 år sedan tog råbarkade gruvarbetare gråtande emot Jesus när Guds Ande kom över dem, ”känslor” eller? När jag evangeliserade på ett torg stod en rasande kraftig hårding med knuten näve framför mig, jag blundade, lade handen på hans axel och bad, när jag öppnade ögonen stod han med tårar rinnandes, ”känslor”? När Andens nådegåvor fungerar hos en troende och denne får t ex profetiska tilltar eller kunskapens ord så är det inte människans själsliga fantasi det handlar om, det är Guds direkta andliga ingripanden, samma sak med helandemirakler. Visst finns det i enstaka fall manifestationer som inte är av Helige Ande utan snarare själsligt framdrivet, eller i värsta och sällsynta fall en ”främmande ande”, men den ”andlige” kan oftast se vad som är vad. Lewi Pethrus sade ”Det är bättre att det kokar över, än att det inte kokar alls”…

De troende som talar om själ och känslor i detta sammanhang är ute och tassar i världsliga marker, där finns en stor ateistisk falang som menar att allt kristet övernaturligt är överhettade känslor och vanföreställningar, samtidigt finns bland världens barn en gigantisk gruppering som hänger sig åt ockultism, spöken och new age osv, men ”ateisterna” angriper bara och endast det kristna lägret och aldrig ”sina egna” som tror på övernaturligt, intressant och ”talande” fenomen, eller hur? Självfallet så påverkas hela vårt väsen, inklusive vår kropp, själ och känsloliv när Allsmäktig Gud Skaparen rör vid den lilla människan med sin Ande, men det primära och centrala är Guds Ande som övernaturligt verkar i vårt innersta, välsignar med GUDS övernaturliga frid, glädje, kärlek, härlighet, helighet, nådegåvor, helanden, profetiska tilltal mm. På Pingstdagen hände detta: ”Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande” och folket runtomkring trodde dessa kristna var drukna, men de var kraftigt påverkade av Guds Ande, och ”uppfyllelsen av Helige Ande” fortsatte på daglig basis därefter… Bibeln säger ”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt” (1 Kor.2:14)…

Avslutar med några Bibelställen:

”Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande”, Rom.14:17

”Som hjorten längtar till vattenbäckar,
så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden”, Ps.42:2-3

”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”, 1 Kor. 1:9

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden”, Ef.5:18
”Han (Jesus) ska döpa er i den helige Ande och eld”, Matt.3:11

”Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft”, Rom. 15:13

”Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er”, 2 Kor.5:13

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, Kor. 6:17,19

”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom”, Joh.14:21