Vad är ”HYPERGRACE/FALSK NÅDESFÖRKUNNELSE”?!

Här följer en kort och enkel beskrivning från en kristen sajt, översatt till svenska. Vill bara nämna som ett förord först: Liberalteologin har som bekant invaderat helt eller delvis många statskyrkor och frikyrkor, det ”humanreligiösa” med sina obibliskt värdsliga och mänskliga läror har i decennier urvattnat och förvrängt klassisk kristen tro. De forna väckelsepionjärerna skulle inte känna igen dagens västerländska ”moderna evangelium”. Väckelsepionjärer och samfundsgrundare som Lewi Pethrus, Barrat, Rosenius, F.O Nilsson, Mangs, Finney, Moody och Spurgeon predikade Guds kärlek och nåd inbakat i förkunnelsen om syndanöd, omvändelse, helgelse, lydnad och överlåtelse. Andens liv och kraft var också självklar del av liv och lära. Läs deras vittnesbörd, biografier och böcker! Och framförallt Guds Ord, hela Bibeln och inte bara någon liten utvald del!

Falsk nådesförkunnelse har sitt ursprung från gammal villolära kallat ”Antinomianism”, idag är det en del av liberalteologin särskilt i det som internationellt har fått namnet ”hypergrace”. Det var Michael Brown (”Pensacolaväckelsen”) som myntade uttrycket, han har bekämpat denna moderna antinomianism via artiklar och böcker, så har även t ex John Bevere gjort om än inte direkt adresserat till hypergracerörelsen. I Skandinavien gick Ekman och Gerdmar under några år i mitten av 2000-talet till rätta med villoläran, särskilt i tidskriften Keryx (nr.4, 2006). Det var Joseph Prince från Singapore som startade denna nutida rörelse och lära, och han vann stora framgångar i detta via internationella TV-program och böcker som ”Destined to Reign”, många kända förkunnare har hakat på hypergraceläran också i våra länder, många församlingar inom särskilt det ”troskarismatiska” lägret har anammat villoläran. Liberalteologin fanns ju redan innan detta genombrott kom i början på 2000-talet, marken var liksom förberedd och passade väl in i de strömningar som redan fanns. Det som är så infernaliskt bedrägligt just med falsk nådesförkunnelse är att den också ger ut underbara sanningar från Guds Ord samtidigt som vitala delar av evangeliet utesluts eller förvrängs.

På frukten känner man igen trädet sade Jesus, och den frukt som dagens moderna evangelium visar upp är ofta ”frälsningar” utan varken omvändelse eller andlig pånyttfödelse, det uppstår inget verkligt Jesu lärjungaskap och efterföljelse och de redan troende som tar till sig hypergrace blir förvärldsligade och bevaras inte i frälsningen. Det är ett ”evangelium light” med farliga tillsatser som bedrar, det som man såg efter de forna stora väckelserna med miljoner Jesu efterföljare saknas i dagens omvändelser, om de nu ens är några ”omvändelser” snarare ett snabbt munnens bekännelse och sökande efter enbart Guds välsignelser…Varför vissa förkunnare faller för denna lära kan man bara spekulera i, men en orsak torde vara att det finner stort bejakande av den stora del av församlings-medlemmarna som lever ljumma och avfälliga ”kristenliv”, och en annan orsak är säkerligen en i grund ärlig längtan att få se många gensvara på frälsningen, de förkunnare som tycks vara särskilt mottagliga för läran verkar vara ”evangelisterna”…

Självfallet är vi frälsta och rättfärdiggjorda genom tro och av Guds nåd, vi kan absolut inte Förtjäna vår frälsning! Vi som kristna lever genom ”Livets Andes lag”(Rom.8:1-16…), vilket innebär att vi i den Helige Andes livgivande kraft lyder och följer Jesus som vår Herre. Andens liv och gemenskap i oss ger ”automatiskt” Andens frukt av trofasthet m m…Falska nådesförkunnare beskyller helt felaktigt allt och alla som vill leva i helgelse och lyda Jesus och göra Guds gärningar såsom varandes ”lagiska”, de har en förvirrad obiblisk syn på vad verklig lagiskhet är. Om du strävar efter att blidga Gud genom goda gärningar och förtjäna frälsning så är du lagisk, men om du av kärlek till Herren i sund Gudsfruktan lyder Herren och Hans Ord i Andens kraft och förmåga så är det normal Jesu efterföljelse…

Här nu en översättning till svenska från kristna sajten ”gotquestionsorg”, i slutet får du fler webblänkar om du vill fördjupa dig mer, var välsignad:

”Begreppet hypergrace har använts för att beskriva en ny våg av undervisning som betonar Guds nåd, men då uteslutande andra viktiga läror som ånger och bekännelse av synd. Dessa som lär ut läran hävdar att all synd; i det förflutna, i nutid och i framtid redan har förlåtits, så det finns ingen anledning för en troende att någonsin bekänna synd och omvända sig. Denna lära säger att när Gud ser på oss ser han bara ett heligt och rättfärdigt folk. Slutsatsen av denna undervisning är att vi inte behöver ta till oss av Jesu undervisning eftersom vi inte är ”under Lagen”. Så då är de troende inte ansvariga för sin synd, och att alla som inte håller med om detta är lagiska fariseer. Kort sagt, om hypergracelärare i Bibeln: ”Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de Förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus (Judas 1: 4). Och dessa lärare flirtar alltså med antinomianism.

Jesu ord till de sju kyrkorna i Uppenbarelseboken motsätter sig starkt tanken att kristna aldrig behöver omvända sig. Till kyrkan i Efesus sa Jesus: ”Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och Vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats” (Uppenbarelseboken 2: 4-5). Jesus tillrättavisar fem av de sju kyrkorna och kräver Omvändelse från dem (Uppenbarelseboken 2:4, 6, 20, 3:3, 15-19). Detta är långt ifrån att som troende vara oansvarig för sin synd, som troende får man stå till svars inför Jesus för olydnad (se också 2 Kor 5:10).
Predikanterna som står för hypergrace-läran anser att Gamla testamentet och de tio budorden är irrelevanta för nytestamentliga troende. De lär även ut att Jesu ord som talas före hans Uppståndelse är en del av det Gamla förbundet och inte längre ska tillämpas på återlösta troende. Men är det sant?

I Markus 13:31 sa Jesus: ”Himmel och jord ska förgå, men mina Ord ska aldrig förgå.” Innan Jesus for upp till Himlen lovade han att Fadern skulle sända den Helige Ande: ”Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er”(Joh 14:26). Om Jesu ord inte längre gäller för troende, varför skulle vi behöva påminnas om dem?
Hypergraceundervisning är ett bra exempel på att blanda sanningen med det som är fel. En betoning på Guds nåds och kraft är bra, men man försummar vad Paulus kallade ”Guds hela rådslut” (Apg 20:27). Det är till exempel sant att kristna har blivit förlåtna av Gud. Men det betyder inte att vi aldrig måste bekänna synd. Jakob 5:16 säger: ”Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan”. Om vi ska bekänna våra synder för varandra, varför skulle vi inte behöva bekänna dem till Gud, eftersom all synd är i slutändan en synd mot Gud (Psalm 51:4)?

1 John 1: 9 ger också tydlig instruktion till de troende om att bekänna synden. Det börjar med ordet: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Detta är orsak och verkan som innebär att vi inte kan få det ena utan att ta med det första. Som Guds blodköpta barn fortsätter vi inte att bekänna vår synd för att bli frälst från helvetet. Vi bekänner och ångrar oss för att återupprätta ett intimt förhållande med vår Fader. Vi har en position av att vara rättfärdiga, men syndar i praktiken.
För att motsätta sig detta argument förnekar hypergrace-predikanterna att Johannes breven skrevs till troende. Men 1 John 2:1 börjar med detta: ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige”. Johannes skriver till troende som han personligen kände. Han indikerar att hans troende vänner verkligen kan synda, och att när de gör det måste de bekänna det.
Hypergracepredikanter hävdar också att den Helige Ande aldrig kommer att peka på synd hos kristna. Mogna kristna bör genast se att detta är fel. Varje Kristi lärjunge har känt den Helige Andes överbevisning inom sig när han eller hon har syndat. Jesus kallar den Helige Ande ”Sanningens Ande” (Joh 15:26). Sanningen tolererar inte något som är falskt. När Sanningens Ande finns i en troendes hjärta (1 Kor 6:19) ger Han en övertygelse om någonting inte är sanning.

Sammanfattningsvis så stämmer en del av vad dessa predikanter lär ut. Vi är verkligen frälsta av nåd, inte genom våra egna gärningar (Efesierbrevet 2: 8-9). Och Guds nåd är underbar, stor och ger frihet (1 Timoteus 1:14). Men denna undervisning är inte i rätt proportion till resten av Skriften. När en lära framhävs för att utesluta resten blir det misslyckat eftersom Guds Ord inte kan hanteras rätt (2 Timoteus 2:15).
Jesus var full av både ”nåd och sanning” (Joh 1:14). De två är i balans, och hamnar man i ena eller andra diket kan det leda till ett falskt evangelium. Vi måste alltid jämföra varje ny undervisning med ”Guds hela rådslut” och lära oss att inte ta till oss det som inte är hela sanningen (1 Joh 4: 1)”.

Ytterligare: Vi blir alltså frälsta genom tro av Guds nåd, såsom Bibeln massivt undervisar (t ex Romarbrevet kapitel 3-4, 10). Ifall den troende Bevaras i frälsningen kan bara Guds Ord och Guds Ande svara på. Var och en behöver läsa Bibelställen som t ex Joh.12:48 / Hebr.10:26-29, 38-39 / Rom.8:12-16 / Gal.5:16-22 / 1 Joh.3:6-10 / Uppenbarelseboken kapitel 2-3 / Hebreerbrevet kapitel 12 och 1 Joh.1:9…

P.S! Här har du ett par länkar till två av mina artiklar/inlägg som berör Falsk nådesförkunnelse, ena av dem innehåller oerhört kraftfulla profetior givna av kända predikanter:

https://peterkujala.wordpress.com/2016/05/24/hypergrace/

http://peterkujala.blogg.se/…/vad-ar-rattfardighet-vad-ar-l…