UPPTÄCK/AKTIVERA TJÄNSTE- OCH NÅDEGÅVORNA I DITT LIV OCH I DIN FÖRSAMLING! 

Gud har gett Alla troende övernaturliga nådegåvor såsom 1 Kor.12 undervisar om, t ex Helandets, Kraftgärningars och Profetians nådegåva. Därutöver har Gud till sin församling gett Tjänstegåvor, vi läser Ef.4:11-12 ”Och han gav några till Apostlar, andra till Profeter, andra till Evangelister och andra till Herdar(pastorer) och Lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”. Därutöver får vi troende från Herren en mängd olika uppgifter och uppdrag, men gemensamt med alla dessa gåvor och uppgifter är att vi måste ha en övernaturlig utrustning från Ovan, en Guds smörjelse och kraft till det vi gör för Jesus och Guds rike, om inte så blir det bara mänskliga, själiska ansträngningar som inte bär en bestående frukt av frälsta människor som växer i lärjungaskap och bevaras till de eviga boningarna…

Vet ni kära vänner, att de flesta troende sitter i våra församlingar i åratal och deras enda uppgift har varit att nöta på kyrkbänken och lätta på pluskan så kyrkobyggnaden och pastorslönen kan bibehållas, de är varje helg åskådare till söndagens ”religiösa underhållning” på 60 minuter, varefter det ”heliga” fikat tar vid…Ändå har Gud gett dem enorma gåvor och viktiga uppgifter för Guds rike, i och genom församlingen att utföra. För dig som pastor så är det din uppgift och ansvar att upptäcka gåvorna och uppdragen Herren (inte du) gett dem, och sedan att låta träna dem och aktivera dem så de äntligen får bära rik frukt för Jesus och Hans rike. Guds Ande har redan talat till de troende vad som är deras gåvor och uppdrag, det är nedlagt djupt i deras hjärtan som en längtan, och när de råkar vara i närheten att utföra eller åtminstone se sina gåvor och uppgifter vara verksamma hos någon så skälver hjärtat och fylls av iver och glädje, men så försvinner det bortom räckhåll ty inget utrymme ges, ingen möjlighet att själv komma ut i det…

Det mest tragiska i de kristna lägren är att det finns vältränade Tjänstegåvor och troende som helt klart fått specifika uppdrag av Herren för att välsigna och bygga upp församlingarna, de har också haft åratals av ”frukt” på sin kallelse och gåva, som Jesus sade ”på frukten känner vi igen trädet”. Evangelister som har lett många till frälsning och har fått igång andra i evangelisation, Men, dessa evangelister har stängts ute från stora evangelistiska tillfällen och möjligheter, gång på gång, och detta mitt i församlingen! Istället har man ägnat sig åt att söka vinna människor på andra sätt än att använda det som Gud givit åt det syftet…Man har haft sina ideer om hur folk ska lockas och dras till kristna tron, kanske via lättsam underhållning med lite försiktigt lättsamt evangelium inbakat. Man har portat Evangelisten av rädsla att denne är för radikal och bara skrämmer bort dem, nonsens, tjänstegåvorna har en speciell smörjelse och förmåga från Herren att utföra sitt uppdrag, att hindra detta är att hindra Guds vilja och ordning, det är faktiskt att utsätta de ofrälsta för risken att gå evigt förlorade, och när tillfällen fått passera revy gång på gång så kan mycket väl skaror av dyrbara själar förlorats, fråga dig, Var är de idag? Är de frälsta och bevarade? Visst är Alla kallade att utföra ”missionsbefallningen”, det är kanske den viktigaste ”talenten” alla troende har att förvalta, men det kan inte få ske på bekostnad av Evangelistens uppdrag, inte främst för att denne skulle bli stukad och nertryckt men för Guds rikes och de ofrälstas skull! Inte sagt att evangelisten får allt och alla frälst, men ändock, på frukten känner man trädet…och självfallet finns evangelister, profeter, de med helandets gåvor o s v som måste få tränas väl och länge för att kunna bära frukt av sin kallelse. Du kan misslyckas 100 ggr och Herren slänger inte dig på soptippen för det, men den 101 gången fungerar det…

Församlingarna är idag fulla av sjuka och lidande, och det sitter flera med Helandets nådegåvor…Varför inte ge bekräftelse och utrymme för dem, i förbönstillfällen, i bön för sjuka? Om de inte aktiverats i gåvan, så träna dem då, och när de väl fungerar så kan Guds lösning och hjälp nå de lidande och sjuka, och dessa kan hjälpa fler att komma ut i Helandegåvor. Alla ska som troende lägga händerna på sjuka som Mark.16:18 säger, men ge de med Helandets nådegåvor företräde…Och Profeten, var är Profeten som visar vägen, varnar och uppmuntrar, ger tilltal från Gud (vilket självfallet ska prövas). Och Läraren ger ut Kristi lära, det sanna Evangeliet och Guds Ord i dess Helhet för att ”bevara fåren från vargen” med dess liberalteologi, sekulariserad och obiblisk ”humanreligiösitet”, falsk nådeslära (sk ”hypergrace”), katolska irrläror o s v…

Guds vilja är uppenbarligen att Var och en ska göra sin kallelse, sitt uppdrag, sin gåva. Hur svårt kan det vara? Alla kan fälla mindre träd och buskar, men om en skog med höga träd ska fällas, vem anlitas för att utföra jobbet? Skogshuggaren självfallet! Om inte denne utför jobbet så lyssnar man på denne, lär sig och tar råd och vägledning…Rom.12:4-8: ”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften”…

Hur ska en församling fungera frågar sig många? Och så har svaret blivit i decennier för de flesta Frikyrkor att i stället för apostlar, profeter och evangelister utnämner man styrelser, ordföranden, föreståndare med mera. Detta är en sekularisering av kristna kyrkan. I stället för förankring i Bibeln i synen på kyrkans ledning och funktion så härmar vi folkrörelsevärlden och företagsvärlden. Men vi har i Bibeln, förutom de nämnda Skriftställena, en väldigt tydlig och detaljerad förebild i Apostlagärningarna, ett strålande exempel för alla församlingar att följa, där var Gudsriket alltid verksam i just övernaturliga tjänte- och nådegåvor, och Herren Jesus bekräftade ständigt Ordets förkunnelse med tecken och under, precis som Mark.16:20 säger. Men, sekulära oandliga styrelser/ledarskap och andra strävanden i världslig och själisk anpassning stryper effektivt varje ansats att få till en ”apostoliskt” fungerande församling. Man måste ha en ”stämpelklocka”, sådan man har i fabriker och varje minut är räknad för varje enskilt religiöst inslag i Gudstjänsten, en Gudstjänst som är i förväg noga planerad i minsta detalj; Det blir kort lovsång, kort predikan som är själsligt kul och underhållande samt lättsmält (några få Bibelord), inget ”eftermöte”, nåja, kanske en snabb bön för några som har det besvärligt och sedan äntligen efter 60 minuter ljuder ”bordsbönen” och de härliga bullarna väntar vid fikat. Och var någonstans ska Allsmäktig Gud, Härlighetens Herre och den Helige Ande klämma in sin manifesterade vilja och ingripande i denna ”Gudstjänst”? Var ska någon profetera, ge ett kunskapens ord, förmedla något helande, Var? Det är ju total mänsklig kontroll som råder, den Helige Ande och Hans gåvor har absolut ingen frihet att ”göra sitt”…Min bokhylla är fylld av skildringar från 1800- och 1900-talets stora väckelser. Vet ni att i genuina väckelsetider och skeenden så var både lovsången och eftermötet ofta längre än själva predikan, en predikan som dessutom inte alls var 20 minuter utan lååång, den var inte i ”macdonaldstuk” utan både välling och rejäl fast föda…Och om det finns ofrälsta på mötet, var inte så stolt, rädd, ljum, likgiltig, okunnig, oandlig, dum eller vad det nu är som hindrar dig som ledare att släppa fram evangelisten, du kan mycket väl få det som Hes.3:17-21 bildligt säger, d v s få ”deras blod på dina händer” om de går evigt förlorade och missar Himlen för att du stängde evangelisten ute från sitt av Gud givna uppdrag…

Vidare: Många gånger när lovsången och Guds Ord genom predikan banat väg i människors hjärtan så kommer Andens frihet och närvaro över mötet och folket, genombrottet är nära där de lidande kan i trons bön få helande, där de torra kan bli Andligt fyllda, de fångna befriade och ofrälsta ta emot Jesus, men istället för att fortsätta i ett lååångt eftermöte med lovsång och förbön så hugger mötesledningen bryskt av, PANG, den himmelska dörren slås igen i köttslig raseri, dags för fika nu…Jag har varit i riktigt andliga möten som pågått i 6-8 timmar, det blev aldrig tråkigt, obekvämt, tröttsamt, nej, tiden bara ”försvann”, varför? Därför att JESUS var där…De sekulära troende tror att de ska vinna världens barn ”med världen”, de begriper inte att det är just det ”andliga och övernaturliga” de desperat behöver och kommer att överväldigas och överbevisas av, jämte Guds levande och verksamma Ord förståss…Kanske är det så att dagens kyrkoledarskap har kompromissat till världslig anpassning till den grad att deras eget andliga liv har fördunklats och de inte längre känner igen den Helige Ande, och när så det ”karismatiska” börjar komma fram så får de panik och förvirring, det själiska och mänskliga tar kontrollen och Gud stängs ute…

Slutligen, vi alla måste Välja vilken väg vi ska gå som troende likväl som församling. Ska det vara Guds och Bibelns väg eller Världens väg, med det mänskligt själsliga och oandliga, ja, ofta obibliska även om det laboreras med Skriftställen för att ”ge ett sken av Gudsfruktan, men förneka dess kraft” (2 Tim.3:5). Som vanligt i dessa ”religiösa” sammanhang så utraderar 5% av Guds Ordet resterande 95%, nåden och kärleken stampar lydnad, överlåtelse och helgelse under sina totalitära fötter, vilket visar att denna förvrängning av Guds sanning inte alls var ”sann Guds nåd” och ”verklig Guds kärlek”, ty fienden kommer alltid med falska alternativ för att bedra…HUR kan det vara nåd och kärlek om det i slutändan leder till att bedragna troende går evigt förlorade, och att ofrälsta inte alls blev ”andligt födda på nytt” och trodde enligt ”evangelium light” att de skulle ha sin Himmelska biljett klar, fast de fortsatte ett s k ”kristet” liv i uppenbar synd och uppror gentemot Gud och Hans Ord och vilja…Låt oss läsa Guds Hela rådslut, Allt Guds Ord så får vi en sann Helhetsbild, ty ”summan av ditt Ord är sanning” som Bibeln säger. Detta är ett annat budskap, men läs Hela Bibeln, särskilt Nya Testamentet där det ”Nya Förbundet” presenteras, men också G.T då det hör oskiljaktligen ihop med N.T. Då finner du flera ”röda trådar” som utgör Kristi lära och Evangelium, då får du den fulla sanningen om varje enskilt ämne. Hur svårt kan det vara? Bara läs…det är ju Guds eget Ord…

Nåja, kom lite utanför temat här, så käre vän, tack för att du läst. Mitt Gudagivna budskap var helt enkelt, följ det Bibliska sättet, i ditt liv och i din församling. Upptäck och aktivera dina tjänste- och nådegåvor, låt dig tränas, var frimodig och stark i den Helige Andes kraft och förmåga. Se till att vara Uppfylld av den Helige Ande (Ef.5:18), lev i renhet, helgelse och i omvändelse vid behov, lyd den Helige Andes maning i ditt innersta, ta steg i tro och agera, och du skall få se hur ditt hjärtas stora längtan blir verklighet och människor i stor mängd blir välsignade och Jesus blir ärad och förhärligad, Halleluja! Du som pastor eller församlingsledare av något slag, ta ditt ansvar och ”släpp folket fri”…Utmana och upptäck fårens gåvor, ge utrymme, träna, bistå, ge tröst och stöd vid behov, stoppa inte Guds gåvor! Herren väljer ofta det som ingenting är i världsliga ögon för att det mänskligt starka ska stå i skam och All ära ska gå till Herren Jesus…Gör så, och den församling du leder, fast det ska vara Herren Jesus som leder, ja det blir en sann tillväxt, inte nödvändigtvis i ”kvantitet” utan i ”kvalitet”, vill du återfinna 5% av församlingsmedlemmarna i Himlen eller 95%?…Allt och alla, Guds kärlek och nåd, Jesu frid och glädje till er, Amen