OMVÄNDELSEN!

”OMVÄNDELSEN”!!! – Hu och Buhuu, ett så omodernt och obehagligt ord…särskilt för moderna ”kärlek och nåd-predikanter”, för ”bara tro-förkunnelsen”. Men, märkligt nog så predikar Bibeln massivt om det, både för ofrälsta hedningar som icke-troende judar, och till de redan troende. Petrus och Paulus predikade om det och i alla väckelserörelser har det varit ett centralt tema i århundraden…Kärleken, nåden och tron finns där tillsammans oupphörligt sammanlänkat, de går hand i hand med omvändelsen…Bristen på omvändelsetemat i evangelisation och förkunnelse kan också förklara varför så få verkar bli genuint frälsta i landet, de kan ha en snabb ”munnens bekännelse” men sakna ”omvändelsens frukt”, det som Johannes Döparen predikade om, de saknar Andens kristliga frukt av trofasthet m m och som vi så ofta sett så glider den nyfrälste bort från tron ut i världen igen, eller så kom denne aldrig in ordentligt och tappade intresset tämligen fort…

Låt oss se på Petrus första predikan till ofrälsta: ”Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: OMVÄND ER och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva”, (Apg.2:36-38).

Vi läser från ytterligare en av Petrus evangelistiska tal, i Apg.3:17-20: ”Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. ÅNGRA ER därför och VÄND OM, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte”.

Paulus predikade till hedningarna, d v s till oss västerlänningar följande i sitt ”evangelistiska budskap”: ”Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att OMVÄNDA SIG. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda”, (Apg.17:30-31)…
Detta Paulus tal var alltså på Aeropagen i Aten inför greker och ickejudar, d v s ett tal som hölls för hedningar som vi på ett sorts torg eller samlingsplats.

Mera Paulus: ”Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och vittnat för både judar och greker om OMVÄNDELSEN till Gud och tron på vår Herre Jesus”…Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan”, (Apg.20:20-21, 26-27).
Hör du som har öron att höra med…

Jesus talar här till Paulus vid hans Gudsmöte på vägen till Damaskus: ”Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att VÄNDA DEM från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig”…Och Paulus fortsätter här tala inför kung Agrippa och många andra som samlats vid ett förhör av Paulus efter det att han arresterats: ”Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ÅNGRA SIG och OMVÄNDA SIG till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen”, (Apg.26:17-20).

Som vi kunde notera så var det klockrent ett omvändelsebudskap till de icke-troende. Angående redan troendes eventuella behov av omvändelse, har ni läst Uppenbarelsebokens brev, där Jesus talar till församlingarna och alla troende i alla tider? Här lite kort:
”Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och VÄND OM och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats”, (Upp.2:4-5)

”Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och VÄND OM! Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig”, (Upp.3:19-20)

”Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. VÄND DÄRFÖR OM! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd”, (Upp.2:14-16)…Bileams och Nikolaoternas lära som Jesus talar om här finner vi idag spår av i vår tids liberalteologi och den s k ”hypergraceläran” m m.

I Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22:11-14 står det såhär: ”Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig. Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden”…

Jesus är närmast övertydlig, vi troende ska också vid behov ångra, vända om och låta rena och helga oss…

Ett bra sätt att finna vad Guds Ord egentligen säger om ett tema som ”omvändelse” är att skriva sökord på en Bibelapp, skriv ord som: omvändelse, omvänd, omvända, ångra, ånger och vänd om så hittar du snabbt, läs då hela sammanhanget…Vad gäller Omvändelsetema till redan troende, ”det Bibelbärande hallelujafolket” så är det Bibliska vittnesbördet överväldigande, jag lämnar här några Skriftställen för vidare studium i detta för den som så önskar eller behöver: 1 Joh.1:9 / Jak.5:16 / Hebr.12:7-29 / 2 Petr.2:18-20 / Jud.1:4 / Gal.5:19-21 / Ef.5:3-7 / Joh.8:11 (läs Hela meningen) / Joh.5:14 / Matt.5:29 / Rom.6:1-18 / Rom. 8:5-14 / 1 Joh.3:6-10 / Matt.18:15 / 2 Tess.3:14 / Jak.5:19-20 / 2 Kor.6:14-17 / 1 Petr 1:15-16 / Matt.7:21-23 / 1 Tess 4:7-8 och 5:23 / Hebr 10:26-31, och så har vi ju Jesus tal till de troende och församlingarna i Uppenbarelseboken, det vi nyss läste ovan…

Självfallet sker den kristnes lydnad och helgelse i och genom den Helige Andes kraft, i den dagliga Gudsgemenskapen får vi Andens liv, kraft och förmåga till att vara Jesu lärjungar och efterföljare, detta undervisar Bibeln om massivt, läs t ex Romarbrevets 8:de kapitel. Därtill så ger oss Bibelläsningen, intagandet av Guds levande och verksamma Ord enorm hjälp till livet i Kristus. Vi kan egentligen inte ”misslyckas” om vi verkligen helhjärtat väljer Jesu väg och Guds vilja, ja, om vi väljer ”Omvändelsens väg”, att vi verkligen ångrar och vänder om vid behov. Och att vi därtill låter oss Uppfyllas av den Helige Ande (Ef.5:18)….Skulle då Gud Skaparen inte ge oss Allt vad vi behöver för att tro, följa och leva med Honom? Jesus betalade största tänkbara pris för vår frihet, Han led och dog för oss på Korset för att föra oss tillbaka till Gud…Jesus tog all vår synd, all vårt straff på sig av kärlek till dig och mig så att vi kan leva med Honom i all evighet, skulle inte då Gud bistå med Allt vi behöver för att kunna göra just detta? Att vara Guds barn och följa sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, i Andens gemenskap och i överlåtelse och lydnad…

Kära vänner, Jesus själv predikade ”Omvänd er och tro evangelium”, du som fortfarande inte vill bejaka omvändelsetemat i evangelisation eller förkunnelse, vet du liksom bättre än både apostlarna, väckelsepionjärerna och Jesus själv?… Predika alltså omvändelse, både till hedningar och troende…

Annonser