Att inte ”RÖRA GUDS SMORDA” – Vad betyder det, ett ”kritikförbud” med hot om dom och straff?

De flesta har hört detta uttryck i samband med att någon kritiserat och påpekat fel hos någon predikant, evangelist eller pastor, särskilt när det varit en känd kristen profil. Kanske har man kritiserat felaktigheter och grova brister i deras liv och/eller lära. Då har nämnda mening yttrats och inte sällan kopplat till hot om dom och straff om man vidare vågar kritisera. Detta har också effektivt tystat många kritiska röster. Självfallet ska vi inte kritisera och klaga på varandra i största allmänhet i en sorts “kritikanda”, och vi ska inte heller syssla med “falskt vittnesbörd” och anklaga någon falskt eller felaktigt, vi ska ju vandra i kärlek och uppmuntra varandra, ja överösa varandra med hedersbetygelser och beröm. Men, detta innebär inte ett totalstopp för rättfärdig kritik och tillrättavisning då det verkligen Är grovt fel och skadligt, i synnerhet inte när vi upplever Guds Andes ledning eller har fått ett uppdrag av Herren Jesus i något specifikt att tala ut, för människors och Guds rikes bästa. Men, låt oss nu studera vad Guds Ord och inte de “kyrkligt korrekta” åsikterna verkligen säger. Här tar jag nu upp om det som rubriken påpekar, och också om vad “att vara dömande” innebär och inte innebär, d v s enligt Bibelns undervisning…

Att ”inte röra Guds smorda” är främst ett begrepp från Gamla Testamentet, finns i 1 Krön.16:22, Ps.105:15 och i Samuelsböckerna där det handlar om att den blivande kung David inte ville fysiskt döda kung Saul, senare kommer det fram att David muntligt tillrättavisade (kritiserade) Saul (1 Sam.24:10-13, 26:18-20). Så i sammanhanget handlade det om att inte döda/“röra” Guds smorde…Med nämnda mening har en del gjort gällande som vore det ett genomgående tema i Bibeln om att inte få kritisera andliga ledare. Just detta att ta en eller några få meningar från Gamla Testamentet och få det att låta som något väldigt väsentligt för kristna tron och t o m “ny Testamentligt” har gjort mycket skada i de kristna lägren, läror och uppfattningar har skapats som inte är Evangeliet och det viktigaste i ”Kristi lära”, troende har blivit bundna av uppfattningar där de borde varit fria. Maktmissbruk och felbehandling har möjliggjorts, fåren har hindrats från att ta varning och skyddas från vargar som kommit i form av villolära, allt från katolska irrläror, falsk nådesförkunnelse till mänskliga/världsliga helt obibliska läror som urvattnat Evangeliet.

Om man inte hört ”rör inte Guds smorda” så har det varit ”döm inte annars blir du själv dömd” och därmed sopar vissa definitivt bort all möjlig kritik eller snarare “avslöjande tillrättavisning”. Det är nu som i en liknelse ett effektivt sätt att släcka rödljusen i våra trafikkorsningar, för alla möjliga i kristen ledarposition är det bara att köra på, det är automatiskt grönt, alltid! Dårskapen tycks ibland inte ha någon gräns, och orsaken är att många följer människor och titlar, pastorer och favoritpredikanter istället för JESUS och Hans Ord, att man inte faktiskt LÄSER Allt vad Guds Ord har att säga om saker och ting, särskilt det som står i Nya Testamentet; Vad är helhetsbilden, vad säger Ordet i övrigt? Får dessa uppfattningar stöd från flera Bibelställen, också i Nya Testamentet!?…Och dessutom, de troende behöver själva läsa och förstå vilka de viktigaste ”röda trådar” i Kristi lära och Evangelium är, och inte bara hänga vid diverse predikanters läppar…då slipper man “kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse”(Ef.4:14)…

Idag, då vi troende lever i det Ny Testamentliga s k ”Nya Förbundet” så är inte längre bara kungar, profeter och präster de enda ”smorda”, Alla troende ingår i det s k ”allmänna prästadömet” (1 Petr 2:4-5, 9) och som det står i 1 Joh.2:20 ”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen”, i 1 Joh.2:27 ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av Honom”. Att ”inte röra Guds smorda” gäller alltså Alla troende…Men, ändå så har det genom årtusendena blivit miljoner kristna martyrer, trossyskon som bokstavligt gett sina liv för att de vägrat avsäga sin tro och vittnat om Jesus. Gud beskyddar oss i sin nåd och räddar mirakulöst många gånger, men kristna livet är ingen ”helgardering”, vi kommer att lida förföljelse…Men, absolut, återigen Guds beskydd och nåd över de sina är påtagligt och verkligt, min erfarenhet är att under ett år kommer kanske 100 attacker av olika slag, små som större från vår själafiende och från de han använder, men 90 av dessa avvärjs och omintetgörs av Herren, särskilt då vi går bedjande fram…5 attacker når delvis fram och resterande 5 är rejäla smällar från den Onde, men Jesus hjälper, helar och upprättar i varenda smocka fienden lyckades få in…Varför de 10 attackerna gick igenom “beskyddet” kan troligen ha berott på brist och misstag av mig själv eller av någon helt annan orsak som bara Herren vet om.

Och hur är det med att Gud skulle utplåna den som ”rör Guds smorda”, ja, hur var det när lärjungarna ville kalla ner eld från himlen och utrota en hel by som vägrade ta emot Honom? Jesus tillrättavisade lärjungarna och lät det inte ske, tvärtom säger Jesus ”älska era fiender och välsigna dem”…
Och hur är det nu med att kritisera? Om, ja Om vi läser Hela Bibeln och skaffar en helhetsbild där vi noga väger in alla delar, ”allt Guds rådslut” så får vi en sann förståelse ty ”summan av Guds Ord är sanning”. Paulus går i sina brev massivt till attack, kritiserandes och tillrättavisandes villolärare som t ex Hymeneus, Filetus och Alexander, överallt i inte bara Paulus brev utan också i övriga Nya Testamentet så gäller skarp kritik mot särskilt villolära, men också avfällighet, bristande tro och synd. Om nu Bibeln är vårt rättesnöre och förebild, varför blir det då så fruktansvärt fel att tala och agera utifrån Guds Ord? Ska då den troende tiga och tyst böja rygg inför all villolära som basuneras ut från predikstolarna m m? Ordet säger ju att ”lite surdeg syrar hela degen” (1 Kor.5:6-8) och Jesus manar oss att ”akta oss för falsk lära”(t ex Matt.16:6-12)…Faktiskt så säger Ordet att vi ska inte alls tiga utan avslöja istället, Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället”, hmm…

Kanske påstår någon att det är de stora välkända och etablerade pastorernas och profeternas uppgift att varna, avslöja och tillrättavisa? Detta har svagt om något stöd i Nya Testamentet, och om dessa andliga ledare själva är problemet eller om de tiger i kompromiss?…Hur har förresten, det uppenbara avfallet inom svensk kristenhet kunnat bli till? Sverige räknas idag som en av världens mest sekulära länder, på 50-talet var det tvärtom! Vad hände? Svenska samhället kunde knappast ha blivit så antikristligt så snabbt om just andliga ledarskapet skött sin uppgift…Nog måste ”gräsrötterna” få ge ifrån sig ett litet pip i protest och åtminstone försöka hejda avfallet, och inte helt ge fritt utrymme för vargar att löpa amok i de kristna lägren och så forsla in trossyskon in i sina villoläro-fållor och få deras troslära- och liv slaktade…
Jag vill avsluta med att ge ut en del av ett tidigare inlägg, som behandlar särskilt ”piskan som viner över alla profet- och sanningssägares ryggar” och slår deras själar blodig, en piska som heter ”Döm Inte”! Varsågod:

Vad är att döma? Det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt, och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Vad är att inte döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen är fel, synd hos någon, och detta i kärlek utifrån ett rent samvete med hjärtats nöd för personen i fråga, för att hjälpa och inte stjälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet i olika sammanhang, som t ex liberalteologin eller andra villoläror, ”religiöst” felaktiga föreställningar som infiltrerat svensk kristenhet är verkligen inte att döma! Då pekar man ju inte ens ut någon enskild person.

Idag används ”Döm inte” begreppet som ett slagträ för att tysta inte bara tillrättavisning gentemot enskilda utan också då man går till rätta med, talar ut om, predikar om det som uppenbart är grovt fel, sådant som bryter ner tron och skadar människor i olika sammanhang i överlag. Som t ex avfälligheten i svensk kristenhet, världsligheten, ljumheten, liberalteologin och villoläror som infiltrerat. Som t ex det felaktiga i att yoga och new age kommit in i vården, skolan och även i kristna sammanhang eller den s k radikala nådesförkunnelsen (”hypergrace”) som förfalskar Guds nåd och leder troende ut i avfällighet. Sådant här som alla vet om och som är uppenbart, i ljuset av Guds Ord, grovt fel. Det är alltså inte att ”vara dömande” då man tar fram sådant i ljuset. Återigen Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som AVSLÖJAS av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.“. Ordets undervisning är tydlig här, avslöja det onda för att människan som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse varefter ”Kristus ska lysa över dig”…Och helt klart är syftet med detta ”avslöjande” också för att andra troende må ta varning för att inte bli bedragna och gå vilse, det handlar också om att beskydda.

Vi ska dessutom alltid tala ut Guds nåd, förlåtelse och försoning samtidigt som vi ger ut sanningen. Jesus är både Nåd och Sanning, sanningen uppenbarar behovet av nåden och ger nåden dess rätta värde och funktion. Väckande, rannsakande och tillrättavisande ”väckelsebudskap” har i hundratals år i alla olika väckelserörelser varit ett grundfundament, tillsammans med nåden och frälsningen. Vi kan läsa om det i väckelsepionjärernas böcker i tusental, hade de fel? Men frukten av deras liv och lära var enastående, miljontals bestående frälsta, Andens liv och kraftgärningar hos de troende och i församlingarna, hela samhällen och nationer förvandlade…

”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…
Vi kan se hur stor del av Bibelns texter förmanar och går tillrätta med fel och synd både i större sammanhang och hos enskilda personer. Paulus är väldigt skarp mot villoläror och omoral, han ägnar en stor del av Bibelns skrifter till just detta. Jesus är ännu tuffare t ex gentemot fariseerna. I vissa religiösa kretsar är ”döm inte-uppmaningen” väldigt populär, och i helt sekulära sammanhang är det ett ledord (ett sorts ”mantra”) då man menar att det skulle vara ”skuldbeläggande”. Men, det man inte förstår är att tillrättavisningen, sanningen pekar på Korset, där Jesus tog all vår synd och skuld! Guds kärlek och nåd aktiveras när människan vänder om och inser sitt behov av frälsning, när han/hon lämnar sin synd och skuld på Korset, ger det till Jesus. Men hur ska människan kunna inse detta behov när det felaktiga, synden inte får nämnas?! När man predikar mot synden så pekar man också alltid samtidigt på Korset, på försoningen och förlåtelsen Jesus ger. Guds nåd och frälsning finns alltid där som en lösning på skuldbördan och syndproblemet. Men om ingen synd och fel finns tappar ju Korset och Jesu frälsning sin betydelse. Huvudproblemet kan vara att många troende idag inte längre läser sin Bibel, alla sidor av den, dagligt studium, såsom man gjorde förr. Man ser inte dessa för evangeliet självklara sanningar.

Det är bekvämt och effektivt att ta till ”döm inte” begreppet som ett slagträ. Men det är långt ifrån allt Gud säger i sitt Ord om det, det blir ofta en förvrängning och ett missbruk av vissa populära Skriftställen. Ta det här med ”flisan i din broders öga” (Matt.7:1-5), Bibelstället talar om att först se till så man själv har det rätt ställt med Herren, därefter kan man ”se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Längre fram i Matteusevangeliet, i 18:15-17 talar Jesus om att vi Ska tillrättavisa bröder som lever i synd. Ett annat populärt slagträ är ”äktenskapsbryterskan och stenkastarna” (Joh.8:3-11), men fariseerna agerade enbart utifrån Lagen och hade ingen Nåd och frälsning, idag som kristna och Jesu lärjungar så har vi alltid med Nåden och frälsningen i all sanningssägande och tillrättavisning. Att tala ut Sanning tillsammans med Nåden är verkligen inte att kasta sten, tvärtom, det är att ge medicinen och lösningen på ett svårt problem, ett nedbrytande och skadligt tillstånd vilket synden är. Nåden och sanningen samverkar alltså, de går hand i hand. Det är klart att tillrättavisningen, sanningen inte alltid känns njutbar och behaglig, det kan vara som att gå till tandläkaren, men oj vad underbart och befriande det är efteråt att ha fått hålen lagade! Ju längre man väntar med att gå till ”tandläkaren” desto värre blir konsekvensen…”Herren är vår Läkare”.

Idag förvrängs Guds ord allt eftersom det passar den egna agendan, och då särskilt vad gäller att ”inte döma”-proklamationen. Ett exempel om att inte förvränga eller ”stycka upp” Guds Ord utan att istället ta till sig Helheten av Guds sanning i Bibeln är 1 Korintierbrevet kapitel 5, där Paulus går till rätta med otuktssynd i församlingen, på tal om att ”inte döma”, läs hela sammanhanget! Och så här står det i 1 Kor.5:12-13: ”Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni Ska Döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!”… i 2 Korintierbrevet så framkommer det att personen i fråga har under djup sorg (ånger) Omvänt sig och att man nu skall Förlåta, Trösta och ge honom Kärlek (läs 2 Kor.2:5-8). Detta var bara ett litet exempel på Guds rådslut och vilja om ett Bibliskt tema, som sagt, man ska läsa Allt vad Herren säger om ett ämne och inte stycka av Guds Ord.

Talesättet ”Om man inte kan angripa Budskapet så skjut budbäraren” blir ofta bister verklighet, men Låt dig inte nedtystas av falsk ödmjukhet eller jantelag, av dem som av olika anledningar vill tysta ner sanningen. Det är inte kärlek och ger ingen välsignelse att tiga inför förfallet som steg för steg tar över människors sinnen, troende som hedning. Att ”ödmjukt” tyst smyga omkring och bara le och kramas för att inte väcka anstöt och försöka bli omtyckt, nej, det är en förbannelse för alla dem som lider, för alla dem som innerst inne skriker efter hjälp, efter frälsning, efter nåd och sanning. ”Evangeliet är Guds kraft till Frälsning”, men då måste Hela evangeliet också ges ut, allt Guds rådslut, Hela Kristi lära, alla kristna grunderna. Så käre vän: Tala, predika i tid och otid, i Andens ledning, i Guds kraft, i kärlek och nöd i ditt hjärta för medmänniskorna, med rent samvete håll inte tillbaka något, frukta endast Gud och inte människor, Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka, det är en hammare som krossar allt ont motstånd, det skiljer mellan ande och själ, det skapar liv och ger läkedom, Tala…Predika…Nu!