ROMARBREVET – EVANGELIET FÖRKLARAT! Här har du det, ”komplett”!

Gud frid kära vänner. Jag vill beskriva Evangeliet och de kristna trons grunder via Romarbrevet. Självfallet är Alla brev i Nya Testamentet viktiga, de beskriver tillsammans Evangeliet och Kristi lära, ”summan av Guds Ord är sanning” som Bibeln lär. Vi läser också i Bibeln att ”Guds Ord är liv och läkedom”. Men, en Medicin måste ha Alla dess ingredienser på plats annars blir den verkningslös, om vi lägger till en ingrediens eller tar bort en ingrediens så kan medicinen t o m bli farlig och skadlig. Det är likadant med Guds Ord och Evangeliet.

Syndafallet kom till genom att Djävulen ifrågasatte Guds Ord med att säga ”Har Gud verkligen sagt”. Och när Jesus frestades i öknen i 40 dagar, så försökte Satan få Jesus på fall genom att just förvränga Guds Ord, då han tog Skriftställen ut ur sitt sammanhang. Och som Bibeln säger ”Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds Ord” (1 Petr.4:11), och ”men du ska predika det som stämmer med den sunda läran” (Tit.2:1). Så vi måste stå fasta vid Guds Ord, rent och oförfalskat, stå fasta vid Hela Evangeliet och Kristi lära. Precis som hundratals år av Väckelserörelser gjorde, dessa pionjärer och väckelsebärare från första halvan av 1900-talets Pingstväckelse, Folkväckelsen från 1800-talet, Metodistväckelsen från 1700-talet o s v. Vi läser deras predikningar och böcker och ser att de predikade och gav ut ett sant och helt Evangelium utan kompromiss.

Idag lever vi i den av Bibeln profeterade ”Sista tidens stora Avfall från kristna tron”, och miljoner troende går in i olika villoläror, men låt oss stå fasta i Klassisk väckelsekristendom. Men, Är det något brev i Bibeln som verkligen på ett väldigt heltäckande sätt beskriver Evangeliet och Kristi lära så är det Romarbrevet. Om vi ser till de allra första kapitlen så förklarar brevet Människans absoluta Behov av frälsning, av att få Syndernas förlåtelse. Det är viktigt och helt avgörande att vi förstår vårt Behov av Frälsning…

Vi kan läsa Rom.1:29-32: ”De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa”… Det räcker med att läsa vilken Historiebok eller Dagstidning som helst för att inse sanningen i detta Skriftställe. Och ser vi på våra egna liv i Backspegeln så förstår vi att vi har misslyckats och brustit mot en stor mängd av Guds bud och lagar. Vem har inte t ex gjort sig skyldig till girighet, elakhet, avund, illvilja, förtal och kärlekslöshet?…Såhär säger också Rom.3:10-18: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”.

Men, sedan går Romarbrevet vidare med de oerhört underbara och Goda Nyheterna att Jesus Kristus, Gud själv som människa kom till mänskligheten för att lida och dö för alla våra synder så att vi blir Förlåtna och fria från synden. Romarbrevet förklarar att vi blir Rättfärdiggjorda genom Tro på Jesus och det Han gjorde på Korset. Vi kan läsa Rom.3:23-25: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”…Detta innebär att vi får det Rätt ställt med Gud, d v s har frid med Gud och att vi blir ”Friköpta”. Att bli ”Friköpt” innebär att Jesus betalade Priset för våra synder på Korset, Han tog Straffet för vår synd, som t ex Jes.53 i Bibeln beskriver. Om vi begår brott i samhället så blir det Rättegång, Domstol samt ett Straff. Och det kommer att bli en gigantisk Domstol inför Gud för Alla människor, detta eftersom Gud är inte bara kärlek, utan Han är också Helig, Sann och Rättfärdig, synden/”brotten” måste rannsakas och dömas…Men, Jesus tog alltså ”vårt” Straff på sig ”istället för oss” så att vi är Frikända och Benådade på denna Domens dag!

Denna Frälsning är, som Ordet säger, helt fritt givet av Guds Nåd genom tro. Du kan inte Förtjäna frälsningen, i alla andra religioner måste du förtjäna frälsning och en plats i Himlen genom goda gärningar, för att liksom ”blidga” Gud och så kvittera ut dina onda, dåliga gärningar…, men så är det inte med Jesus frälsning, ty Han visste att vi inte klarar av ett fullkomligt liv i oss själva, i vår egen förmåga. En undersökning säger att en människa syndar över 100 000 gånger under sin livstid, men det räcker med en enda synd, en liten lögn eller ett förtal och man blir portad från Himlen, ty ingen synd kan komma in dit…men, Jesus tog alltså dina synder på sig på Korset och gick i graven med dem, de är borta och utplånade…så du kan alltså inte förtjäna frälsningen och evigt liv i Himlen, enda sättet är att i Tro ta emot denna frälsning som en fri gåva av nåd från Gud till dig…Och då är det ju en del som misstolkar Evangeliet och tror att det är Fritt att leva i synd och olydnad…

Romarbrevet svarar på detta i Rom.6:1-6: ”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa Har blivit Korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall Berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden”…Detta innebär att Jesus faktiskt tog vår Syndanatur på Korset och gick i Graven med det, och när Han på 3:je dagen Uppstod från de döda så var det för att vi ska bli andligt ”Födda på nytt” till ”Nya skapelser i Kristus”, såsom Bibeln förklarar. Vi kan få detta övertydligt bekräftat av t ex Ef.4:22-24: ”Ni har Lämnat ert förra liv och lagt av den Gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den Nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Det kristna Dopet Manifesterar och Symboliserar denna verklighet där din gamla syndamänniska går i graven, och du Uppstår till Nytt liv i Kristus, precis som vi nyss läste i Romarbrevet kapitel 6. Jesus och Guds Ord är förövrigt tydlig med att bli Kristen och frälst måste innebära en Andlig Pånyttfödelse där det gamla syndalivet lämnas och man följer Jesus i tro och lydnad. Men, många förstår inte Hur detta ”Nya liv i Kristus” fungerar, de märker att Syndanaturen ändå plågar dem och gör det svårt att lyda Gud. De behöver läsa vidare i Romarbrevet, vi läser Rom.8:5-9, 12-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom”…Från vers 12: ”Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni Genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som Drivs av Guds Ande är Guds söner”…

Alltså, Andens liv i oss helgar, vi kan få detta bekräftat i Guds Ord på många ställen, låt oss läsa t ex 1 Petr.1:2: ”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas Genom Anden, så att ni Lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod”. Och Gal.6:7-8 säger såhär: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv”.

Låt oss också läsa Gal.5:16-25: ”Vad jag vill säga är detta: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni Leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: DE SOM LEVER så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är KÄRLEK, GLÄDJE, FRID, TÅLAMOD, VÄNLIGHET, GODHET, TROHET, MILDHET och SJÄLVBEHÄRSKNING. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”…

Bibeln undervisar massivt hur Andens liv i den troende är helt avgörande för att kristna livet ska fungera, du har t ex också Jesu liknelse om Honom som ”vinstocken” och de troende som grenar i detta ”Jesusträd” (Joh.15:1-8). ”Vin” är ju symbolik för Anden, och vi får del av Andens liv när vi är ihopkopplade med Jesus. På ”frukten” i den troendes liv känner man igen vilket träd denne är ihopkopplad med, som Jesus säger i sitt Ord.

Vi har nu läst om vikten av att Leva efter Anden, att Helgas genom Anden, att Vandra i Anden och Följa den Helige Ande. Hur, kanske du tänker, ska jag göra allt detta? Låt oss därför läsa Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är att vi låter oss Varje dag bli Uppfyllda av Guds Ande och inte av det s k ”världsliga”. Vi öppnar våra Hjärtan till Jesus i bön, Bibelläsning, lovsång och tillbedjan och då Uppfylls vi av den Helige Ande vilket är Gudsgemenskapen, Jesu underbara närvaro. Och då fungerar det kristna livet i Guds vilja och kraft, alltså inte i egen kraft och förmåga, vilket ju vore s k ”Lagiskhet”, Nej, i den Helige Andes livgivande kraft är det vi lever och fungerar. Ni kanske känner till berättelse om Marta och Maria i Bibeln (Luk.10:38-42). Hur Marta arbetar med en massa praktiskt för att tjäna Herren, medans Maria sitter vid Jesu fötter för att ta in av Ordet och Herrens närvaro, d v s det ”Andliga”. Då klagar Marta på sin syster Maria men Jesus tillrättavisar Marta och inte Maria, ty man måste först börja med det ”andliga” och därefter kommer arbetandet….och då i Andens livgivande kraft.

Du kanske tänker att Helige Ande har ju redan tagit boning i dig som ”andligt pånyttfödd” troende. Ja, det är sant, Guds Ord säger ju det många gånger tydligt. Men, du är ändå inte Automatiskt Uppfylld av Andens närvaro, liv och kraft. Det är ju därför t ex Gal.5:16 och framåt, likaså Rom.8:4 och framåt undervisar om att vi behöver Välja Andens liv och ledning varje dag och stund, eftersom vi kan som Ordet säger hamna i ”köttslighet”, d v s olydnad, världslighet och synd…Likaså läser vi hur lärjungarna långt efter Pingstdagens Andedop låter sig bli Uppfyllda av den Helige Ande, det står i Apg.4:31, 13:52.

Det finns faktiskt ett Skriftställe som beskriver Hur vi blir Uppfyllda av den Helige Ande, och det är Joh.7:37-39, vi läser: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon Törstar, så kom till Mig och Drick! Den som Tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom”…När du alltså Längtar/Törstar efter Jesus och kommer till Honom med öppet Hjärta och bara Tar emot i tro, ja, då blir du Uppfylld av den Helige Ande, av dessa livgivande strömmar av levande vatten som Ordet beskriver…

Om du har Synd i ditt liv, om du lever i medveten och obekänd synd så blir det som Stenar i en brunn som täpper till det friska flödet. Men, i så fall så Bekänner vi synden, vi Omvänder oss och Lämnar synden och då Förlåter och Renar Jesus oss. Så lär oss Guds Ord, t ex 1 Joh.1:9 och Jak.5:16, vi läser 1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”. Och Jak.5:16: ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir Botade”. Detta Är Guds Nåd, den Aktiveras när vi Bekänner våra medvetna synder och Omvänder oss, då renar Jesu blod från synden, och detta är också en självklar del av den kristnes vandring i Helgelse. Om du Syndar och struntar i Andens liv och helgelse och Vägrar omvändelse så öppnar du Dörrar för fienden, för den Onde att komma in och plåga dig och förstöra för dig, ja ”leka katt och råtta”. Den Helige Ande är just ”Helig”, och Han bejakar inte ett syndfullt liv. Du kan inte bli eller förbli Uppfylld av Guds närvaro, den Helige Andes närvaro samtidigt som du hänger dig åt uppenbar synd…Men, vi ska inte låta oss bli bedragna, ty Jesus Har gett oss en Fullständig Seger över Satan, och Seger över all synd. Jesu blod renar oss och Jesus har All makt på Himlen och på jorden. Vi Är trygga i Honom, ja, dolda i Honom då vi förblir i Honom genom den Helige Andes Uppfyllelse, denna så välsignade Gudsgemenskap. Och vi låter oss ännu mera, varje dag bli just Uppfyllda av den Helige Ande, av Jesu Kärleks- och Härlighets närvaro.

Nu har ni fått Evangeliet kära vänner, och de kanske viktigaste av de Kristna Grunderna, var välsignad, Amen.