KRISTEN/FRÄLST = ANDLIGT PÅNYTTFÖDD! Eller räcker det med Munnens Bekännelse?

Vad innebär Frälsningen som Jesus gav? Ja, det innebär att du har fått Syndernas förlåtelse, du har frid med Gud och evigt liv i Himlen. Detta eftersom Jesus tog all din synd på sig på Korset, Han betalade priset för din frihet, Jesus tog själva Straffet för dina synder så att du är frikänd och benådad på Domens dag. Vi har anledning att tacka Jesus Frälsaren i all evighet. Och vi tar emot denna enorma Guds frälsning genom att Tro på Jesus och det Han gjort för oss, genom att bekänna Jesus som vår Frälsare och Herre. Och denna frälsning är helt givet av Guds nåd, du kan alltså inte förtjäna denna frälsning på något som helst vis.

Men, vad innebär Frälsningen rent konkret? Vad är det som händer med dig när du väl tagit emot Jesus i ditt liv? Svaret är att väldigt mycket händer, något Radikalt annorlunda sker med dig, eller borde alltså ske om du verkligen blivit frälst. Låt oss läsa Jesu egna Ord i Joh.3:3-6: ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD PÅ NYTT kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är FÖTT AV ANDEN är ande”…Hur vet vi att någon eller vi själva verkligen tagit emot Jesus och frälsningen? Räcker det med en munnens bekännelse och ett påstående att man tror? Jesus själv beskriver Frälsningen som en ”andlig pånyttfödelse”, d v s det händer något väldigt radikalt där något helt nytt skapas och blir till…

När jag mötte Gud väldigt omtumlande och påtagligt 17/8-95 så upplevde jag hur mitt inre blev helt nytt, ett underbart himmelskt ljus strålade in i mitt innersta. Jag hade ensam hemma i min lilla etta i Borås ropat till Gud ”Om Du verkligen finns så visa mig det Nu!”. Jag upplevde det som att om jag tog steget att tro på Jesus och överlåta mitt liv till Gud så skulle ”den gamle Peter” dö, jag skulle inte längre vara min egen herre, Jesus skulle ta över rodret, så jag behövde ett verkligt möte med Gud själv. Gud hörde mitt hjärtas allvar och Jesus uppenbarade sig för mig, hela rummet blev bländande vitt, jag översköljdes av en oerhört helig och Härlighetsfylld Gudsnärvaro, Jesu kärlek och frid omslöt mig. Jag bad i tårar frälsningsbön, i omvändelse, överlåtelse och tro. Nästa dag hade hela naturen fått färg på nått vis, den tomhet, ensamhet och meningslöshet jag tidigare känt var som bortblåst, jag hade ljusa tankar i glädje, jag var en helt ny människa.

Jag läser ofta gamla väckelseskildringar från t ex Folk- och Pingstväckelsen från 1800-talet och 1900-talets första hälft, och i dessa vittnesbörd står det ofta hur den frälsningssökande ”kom igenom” eller att man ”bad igenom” någon till frälsning, ja, till andlig pånyttfödelse. Det kunde ta timmar, dagar och ännu längre innan någon äntligen upplevde Guds frid och frälsning…Vi i ”modern svensk kristenhet” har tyvärr i mångt och mycket kommit bort från ”den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga” (Jud.1:3). Vi behöver knyta ann till den tro, det liv som Väckelserörelserna och väckelsepionjärerna hade förr, sådana som Finney, Moody, Spurgeon, Frank Mangs och Lewi Pethrus m fl.

Vi läser 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en NY SKAPELSE. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…Om du verkligen tagit emot Frälsningen blev du det som Bibeln alltså kallar ”andligt född på nytt” och ”en ny Skapelse i Kristus”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här. Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den NYA MÄNNISKAN, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Gamla Testamentet profeterade om den andliga Pånyttfödelsen, i Hes.36:26-27 står det: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ANDE KOMMA IN I ER. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem”. Här, liksom i många Skriftställen i Nya Testamentet så får vi också veta hur det kristna livet ska levas i lydnad till Gud, i Jesu efterföljelse. Det stod att Guds Ande i oss gör så att vi kan vandra efter Guds stadgar och lagar, d v s inte i egna s k ”Laggärningar”, i egen kraft och förmåga. Detsamma säger t ex Romarbrevets 8 kapitel där temat är just att vi i Andens liv besegrar det s k ”köttet” eller synden, i Rom.8:13-14 står det: ”Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Vi fortsätter läsa i Rom.8, vers 15-16: ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!”. ANDEN SJÄLV VITTNAR med vår ande att vi är Guds barn”. Rom.8:16 säger att Guds Ande vittnar i vårt innersta att vi är Guds barn…Det är alltså så en troende vet att man Verkligen är Frälst! Ett annat Bibelställe talar om att Anden är ett ”sigill” eller med andra ord ett ”kvitto”/bevis på frälsningen, vi läser Ef.1:13-14: ”I Honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett Sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris”…

Det är ganska självklart att en kristen, en frälst människa måste vara ”andligt född på nytt” eftersom det, som sagt är via Guds Ande du kommer in i Guds familj och blir ett Guds barn. Din andliga gemenskap med Gud sker också i Guds Ande. När du blir andligt Pånyttfödd så kopplas liksom ditt inre in i det himmelska, in i gemenskapen med Jesus och Hans eviga Rike. Det är som när du stoppar in en sladd in i väggens strömkontakt, det uppstår en kraftfull kontakt och Gudslivet strömmar in i dig…
Kära vänner, det är viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13: ”Han har frälst oss från Mörkrets Välde och fört oss in i sin älskade Sons Rike”. Detta innebär att det aldrig kan bli en sammanblandning av Världen i all sin Gudsföraktande syndfullhet och Guds rike i all sin renhet och helighet. I Matteus kapitel 25 finns berättelsen om de tio jungfruna, jungfrur står här som en liknelse för troende, de kallade alla Jesus för Herre, men Jesus sade till fem av dem att ”Jag känner er inte”. Varför? Därför att som berättelsen säger, de fem saknade olja i sina lampor, ”olja” är en symbol för den Helige Ande, och Jesus kunde inte känna dem eftersom gemenskap med Gud sker genom den Helige Ande…

Käre vän, om du inte är andligt född på nytt, den Helige Ande har inte ännu tagit boning i dig och du följaktligen inte är frälst så kan du bli det! Många har gjort kristna tron och livet till en trevlig tradition, där man har fin social gemenskap med andra som kallar sig kristna, där man tänker sig att ens besök på Gudstjänster och möten är kvitto på ens frälsning, eller att man gör snälla/kristliga gärningar och därmed förtjänar vara frälst. Många har bara lärt sig att bekänna och säga de rätta sakerna, bete sig religiöst o s v…
Många inom kyrkväggarna bekänner sin tro på Jesus och kallar Jesus för Herre, vilket ju enligt Rom.10:9-10 skulle innebära att de per automatik är frälsta och Guds barn. Men Bibeln har mer att säga om frälsningen, mycket mer, ty Skrift förklarar Skrift, och vissa Skriftställen kompletterar andra Skriftställen så vi får en sann Helhetsbild. Kära vänner, enstaka Bibelverser utraderar inte andra Bibelställen, allt hör ihop, ty som Bibeln säger ”Summan av ditt Ord är Sanning”.

Jesus säger i Matt.7:21 att ”inte alla som kallar Honom Herre Herre ska komma in i Himmelriket”. Och Jesus undrar i Luk.6:46: ”Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?”. Här säger Jesus alltså, antagligen i frustration, att man inte automatiskt är frälst bara för att man har Munnens bekännelse…Det är, nu som i en liknelse att du är anställd på ett företag och du producerar olika varor, men du struntar i att följa chefens order, du följer inte alls föreskrifterna hur jobbet ska skötas, du använder inte de tillgångar som behövs i produktionen, du t o m saboterar och gör dig själv och andra skada genom att göra på ”ditt eget sätt” tvärtemot chefens föreskrifter, och sedan blir du väldigt upprörd och kan inte förstå varför produktionen i ditt ansvarsområde inte fungerar, varorna är felaktiga och går sönder, medarbetare och mottagare av varorna skadas, liksom du själv…och sedan till slut efter många många tillsägelser av chefen så får du sparken eftersom du fortfarande vägrar vända om och göra bättring, rasande börjar du ifrågasätta chefen och företaget och gör som du alltid gjort, går din egen väg, bort från Herren…

I Jak.2:19 står det att ”de onda andarna tror och bävar”, och sedan i vers 26 står det att ”Liksom kroppen utan Ande är död, så är tron utan gärningar död”. D v s att ”bara tro” kan vem som helst göra, t o m onda andar, och Om en troende är en ”Andligt pånyttfödd troende” så kommer denne troende att i Andens liv och kraft lyda Jesus och Hans vilja, ja, göra Jesu gärningar och följa Hans ”föreskrifter. ”På frukten känner vi igen trädet” förklarade Jesus, och Andens frukt är lätt att känna igen, det är t ex trofasthet…

Kära vänner, när jag blev frälst för 22 år sedan så dog den gamle Peter och jag blev en helt ny människa, en ny Peter. Det var oerhört påtagligt för mig att jag permanent lämnade ”mörkrets välde” och kom in i Jesus eviga rike som ett Guds barn. Guds Ljus genomborrade mitt innersta och blåste bort allt mörker, Guds kärlek välde in och tog bort all fruktan och all ensamhet. Det var den Helige Ande som flyttade in i mitt innersta då jag blev andligt Pånyttfödd och blev del i Guds familj. Och det finns inget underbarare än att tillhöra Jesus, få andligt umgås med Honom och bli fylld av Guds kärlek, frid och glädje. Visst är det så att detta jordeliv är fullt med prövningar, svårigheter och lidanden även för den kristne. Men, som frälst har du bytt Spelplan, som ett Guds barn lever du på Guds sida och inte djävulens, d v s du har på Guds sida tillgång till GUDS hjälp och helande, Guds beskydd och omsorg, och Herren Jesus hjälper dig genom livet, ger dig kraft och förmåga och helar vid behov då livets smällar kommer. Att leva med Jesus är som en modern bil med all modern säkerhetsteknik, med autobroms, krockkuddar och t o m störtbågar inbyggda i bilen m m. Men, i den Ondes rike så har du tillgång till, ja, just det idel ondska och elände, det är som Jesus säger i Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd”…

Vill du, som läst detta och inte är frälst lämna Mörkrets välde och komma in i Guds rike och bli ett Guds barn istället? Vill du ta emot Guds gåva Jesus och Hans frälsning så kan du be en omvändelse och frälsningsbön. Vill du ta emot syndernas förlåtelse, få frid med Gud och tillbringa din evighet i Himlen istället för att gå evigt förlorad så vill Jesus frälsa dig…
Om du kallar dig kristen, men du har inte Andens inre vittnesbörd om frälsningen, du har inte upplevt den andliga pånyttfödelsen in i Guds rike så kan du också be den bönen som kommer här på slutet. Hur vet jag om jag har ”Andens vittnesbörd” inom mig kanske du frågar? Men, om du har detta Andens vittnesbörd så vet du helt enkelt. Om du t ex är rädd för att dö så är risken stor att du inte har Andens vittnesbörd, eftersom Guds kärlek genom den Helige Ande driver bort all fruktan…Om du är osäker och känner att ditt kristna liv vacklar än hit och dit, du kämpar ständigt med synden, med ”köttets gärningar”, du har svårt att lyda Gud och vill hellre ägna dig åt världsliga/jordiska saker än åt gemenskapen med Jesus och att tjäna Honom, ja, då kan det ju vara bra med en ny överlåtelse och låta Andens liv fylla dig…

Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Detta är ett förslag till hur du kan be, du kan använda helt egna ord, men här har du ingredienserna och hjälpen till det som brukar ingå då man omvänder sig och i tro tar emot Jesus och frälsningen. Så, vänd om till Gud och be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud:

”GUD FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS PÅ KORSET LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

P.S! För ytterligare komplettering om Andens pånyttfödelse läs gärna: Apg.2:37-38 / 1 Kor.6:17-19 / Tit.3:4-6 / Rom.8:9-16 / Gal.6:14-15.