GUDS ORD -Bästa Bibelställena!

Jag har samlat det allra Bästa från Bibeln – för att Upprätta, Stödja, Styrka och Befästa dig i Kristus och Hans Ord. Flera sidor av korta och längre meningar, samt ibland längre stycken. Här har du det mesta samlat, läs, begrunda och proklamera. Rubrikerna är:
1.Andens gemenskap och kristna livet i överlag
2.Auktoritet/Tjänst
3.Helande, inkl. Bönesvar
4.Koncentrerat om vad Bibeln säger om Frälsningen

  1. Andens gemenskap och kristna livet i överlag

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i Rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er fria”, Joh.8:31-32

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”, Rom.3:23-25

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”, Rom.8:1-3

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.8:38-39

”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter Dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden”, Ps 42:2

”Ni som Söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33

”Jesus svarade: ”Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”, Joh.6:35

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha Liv, ja, Liv i överflöd.”, Joh.10:10

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon Törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av Glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt”, Ps.16:11

”Må hoppets Gud Uppfylla er med all Glädje och Frid i Tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13

”Herren Rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du Söker Honom, låter Han sig finnas av dig”, 1 Krön.28:9

”Då ni alltså har Uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1

”Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24

”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig Kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var Glada i hoppet, Tåliga i lidandet, Uthålliga i bönen”, Rom.12:9-12

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en Källa, som flödar fram och ger evigt liv”, Joh.4:14

”Gud är trofast som har kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”, 1 Kor.1:9

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden.”, Ef.5:18

”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv” Mark.12:28-31

”Fastän han var Son, lärde Han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev Han upphovet till evig frälsning för alla som Lyder Honom”, Hebr.5:8

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er”, Ef.4:29-32

”Spänn därför bältet om livet och var Vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den Nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som Lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom Helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara Heliga, ty Jag är Helig.”, 1 Petr.1:13-16

”Mina älskade, låt oss Älska varandra, ty Kärleken är av Gud, och var och en som Älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är Kärlek…Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och Hans kärlek har nått sitt mål i oss”, 1 Joh.4:7-8, 11-12

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.6:6, 18-23

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16-25

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Gud är Kärlek och den som förblir i Kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i Honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan Han är, sådana är också vi i den här världen”, 1 Joh.4:16-17

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig Barmhärtighet, Godhet, Ödmjukhet, Mildhet och Tålamod.”, Kol.3:12
”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”, Ef.4:32

”Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste Tro. Be i den Helige Ande”, Jud.1:20

”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte Lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom”, Joh.3:36

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”, 1 Kor.10:13

”Om vi Bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”, 1 Joh.1:9

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17

”Ni har Lämnat ert förra liv och Lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni Förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”, Ef.4:22-24

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens Ande.”, 2 Tim.1:7

”Jag är Välsignad i Kristus med all den Himmelska världens Andliga Välsignelse”, Ef.1:3

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”, Hebr.11:1
”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”, Hebr.11:6

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”, Hebr.13:5-6

”Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror…Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att Han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till Honom utanför lägret och bära Hans smälek, Hebr.13: 8-9

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer Mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur Min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.”, Joh.10:27-29

”Vår Herre Jesu Kristi Nåd, Guds Kärlek och den Helige Andes Gemenskap vare med er alla.”, 2 Kor.13:13

”Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.”, Joh.12:25-26

”Jag är Ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på Mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”, Joh.12:46-48

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för Evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom Evangelium”, 2 Tim.1:7-10

”När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod Korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på Honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.”Hebr.12:1-4

”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är Frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.”, 2 Kor.3:17-18

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag…De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er…Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med Honom, för att också bli förhärligade med Honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår”, Rom.8:1-

”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig”, Gal.2:19-20

”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”, Rom.12:1-2

”ty Guds Kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss.”, Rom.5:5

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er”, Fil.4:4
”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er”, 1 Kor.3:16

”Min Nåd är nog för dig, ty Kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi Kraft skall vila över mig.”, 2 Kor.12:9

”Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss Rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Gudsfruktan fullborda vår helgelse.”, 2 Kor.7:1

”De vapen vi strider med är inte svaga utan har Makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.”, 2 Kor.10:4-5

”Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.”, 2 Kor.5:9-10

”Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds Härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga Kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”, 2 Kor.4:6-7

”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som Alltid skall vara hos er, Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall Vara i Er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se Mig, ty Jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som Älskar mig. Den som Älskar mig skall bli Älskad av min Fader, och jag skall Älska honom och Uppenbara mig för honom…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt Ord, och min Fader skall Älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.”, Joh.14:15-23

”Om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”, 1 Joh.1:1-4

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”, Joh.14:27

”Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”, 2 Kor.4:16-18

2.Auktoritet/Tjänst

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få Kraft och bli mina Vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”, Apg.1:8

”Han (Jesus) Har Avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem komma till skam inför alla, i det att Han på Korset triumferat över dem.”, Kol.2:15

”Ty i Honom (Jesus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni Uppfyllda, Han som är huvudet över alla makter och väldigheter.”, Kol.2:9-10

”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er”, Jac.4:7

”Ni, kära barn, är från Gud och har Besegrat dem, ty Han som är i er är större än den som är i världen ”, 1 Joh.4:4

”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen”, Luk.10:19-20

”Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”, Matt.18:18

”Ni har en Smörjelse från den Helige och känner alla Sanningen.”, 1 Joh.2:20

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och Kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds Kraft”, 1 Kor.2:4

”Dock är det inte med Nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds Nåd och Gåva överflödat till de många genom en enda människas Nåd, Jesu Kristi Nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria Gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett Frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande Nåden och Rättfärdighetens gåva Regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.”, Rom.5:15-17

”Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp”, Ef.6:10-11

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I Honom är vi Friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.”, Kol.1:13-14

”Jesus sade till honom: ”Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”, Joh.14:6

”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty Han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande”, 1 Joh.4:1-

”Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ”Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.”, Apg.16:18

”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är Jag mitt ibland dem”, Matt.18:15-20

”Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.”, Gal.1:10

”Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för Hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna Honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har Besegrat den onde. Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna Honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds Ord förblir i er och ni har Besegrat den onde.”, 1 Joh.2:12-14

”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen…Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet”, 1 Joh.2:20-25

”Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.”, 1 Joh.5:18

”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” Men större är Nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han Nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall Han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er”, Jac.4:4-10

”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i Helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande”, 1 Tess.4:7-8

”Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek…Ni är kallade till Frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i Kärlek.”, Gal.5:6, 13

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få Kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, Apg 1:8

”Jag har fått All Makt i Himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut.”, Matt.28:18-20

”Amen, amen säger Jag er: Den som tror på Mig skall utföra de gärningar som Jag gör, och större än dessa skall han göra, ty Jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i Mitt namn, skall Jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i Mitt namn, skall Jag göra det”, Joh.14:12-14

”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”, Ef.6:10-18

”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”, Gal.2:19
”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16, 22-25

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.”, Gal.6:7-8

”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att Helgas genom Anden, så att ni Lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må Nåd och Frid i allt rikligare mått komma er till del.”, 1 Petr.1:2

”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”, 2 Petr.2:18-22

”Och min bön är att er Kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag”, Fil.1:9-10

  1. Helande, inkl. Bönesvar:

”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni Vänt om till era själars Herde och Vårdare” 1 Petr.2:24-25

”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Och Han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Den som Tror och blir Döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”, Mark.16:15-20

”Han sände sitt Ord och Botade dem och räddade dem från undergång”, Ps 107:20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8

”Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade Alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom”, Apg.10:38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde”, Matt 9:35-36

”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er Fria.”, Joh.8:31-32

”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt Guds Ord.”, Apg.4:29-31

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter Helgelse. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren.”, Hebr.12:12-14

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom Åkallan och Bön med Tacksägelse”, Fil.4:6

”Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt Namn, det skall han ge er…Bed och ni skall få, för att er Glädje skall vara fullkomlig.”, Joh.16:23-24

”Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan Tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, Tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har Tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni Tror.”, Matt.21:21-22

”Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i HERREN, Han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på Honom, Han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Var stilla inför HERREN och vänta på Honom”, Ps 37:3-7

”Amen säger Jag er: Om ni har Tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Be och ni skall få, Sök och ni skall finna, Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som Ber, han får, och den som Söker, han finner, och för den som Bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och Han skall få den. Men han skall be i Tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.”, Jak.1:5-8

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”, 2 Kor.1:19

”Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.”, 1 Petr.3:12

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13
”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror”, Ps.46:2-4

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

”Jesus svarade: ”Om någon Älskar mig, håller han fast vid mitt Ord, och min Fader skall Älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte Älskar mig håller inte fast vid mina Ord. Det Ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt Namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min Frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”, Joh.14:23-27

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, Härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på Härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans Makt är i oss som tror, därför att hans väldiga Kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han Uppväckte honom från de döda och satte Honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och Honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är Hans kropp, fullheten av Honom som Uppfyller allt i alla”, Ef.1:17-23

”Därför böjer jag mina knän för Fadern, Han från vilken allt vad Fader heter i Himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att Han i sin Härlighets rikedom skall ge Kraft och Styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i Kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi Kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt Uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den Kraft som mäktigt verkar i oss, Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen”, Ef.3:14-21

”Och Gud har makt att låta all Nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.”, 2 Kor.9:8

”Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men HERREN hjälper mig. HERREN är min starkhet och min lovsång, Han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor:

”Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det Nåd från Gud.”, 1 Petr.2:19

”All Nåds Gud, som har kallat er till sin eviga Härlighet i Kristus, han skall Upprätta, Stödja, Styrka och Befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.”, 1 Petr.5:10

”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för Hans ögon. Och inför Honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nådens tron för att få Barmhärtighet och finna Nåd till hjälp i rätt tid…Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som Han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast”, Hebr. 4:12-16, 10:19-23

”När jag är svag, då är jag stark i Guds Nåd, ty Guds Kraft fullkomnas i svaghet”, 2 Kor.12:8

”Av hans fullhet har vi alla fått, Nåd och åter Nåd. Ty lagen gavs genom Mose, Nåden och Sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd.”, Joh.1:16-18

”Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den Härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden”, 1 Petr.5:1-3

Koncentrat om vad Bibeln säger om Frälsningen:

Joh 3:16-18: “Ty SÅ ÄLSKADE Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som TROR på HONOM inte skall gå förlorad utan ha EVIGT LIV. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst GENOM HONOM. Den som TROR på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

Rom 10:9-10, 13: “Om du därför med din mun BEKÄNNER att Jesus är Herren och i ditt hjärta TROR att Gud har UPPVÄCKT HONOM från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir Rättfärdig, med munnen bekänner man och blir Frälst…Ty var och en som ÅKALLAR Herrens Namn skall bli frälst.”

Kol 2:13-14: “Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har Han GJORT LEVANDE med Kristus. Han har FÖRLÅTIT OSS alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att SPIKA FAST DET PÅ KORSET.”
Joh 14:6: “Jesus sade till honom: “Jag är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET. Ingen kommer till Fadern utom GENOM MIG.”

1 Petr.2:24-25: ”Och våra synder BAR HAN I SIN KROPP upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och GENOM HANS SÅR har ni BLIVIT BOTADE. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni VÄNT OM till era själars Herde och vårdare.”

Apg.2:37-38, 3:19-20: ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: ”OMVÄND ER och låt er alla DÖPAS i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva… ÅNGRA ER därför och VÄND OM, så att era SYNDER BLIR UTPLÅNADE och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte”.

Tit 3:3-7: “Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett BAD TILL NY FÖDELSE och FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle STÅ RÄTTFÄRDIGA GENOM HANS NÅD och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.”

Joh 3:3-6: “Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD PÅ NYTT kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD AV VATTEN OCH ANDE kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”

Joh 5:24: ”Amen, amen säger Jag er: Den som HÖR mitt Ord och TROR på Honom som har sänt mig, han har EVIGT LIV och kommer inte under Domen utan har övergått från döden till livet.”

Rom 3:10-25: “Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. ALLA HAR SYNDAT och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, AV HANS NÅD, därför att Kristus Jesus HAR FRIKÖPT dem. Honom har Gud, GENOM HANS BLOD, ställt fram som en nådastol, att tas emot GENOM TRON.”

Joh 11:25-26: “Jesus sade: “JAG ÄR uppståndelsen och livet. Den som TROR på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”

Gal 3:13-14: “Kristus FRIKÖPTE OSS från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden”.
Jag får inte in mer text här nu p g a facebooks inställningar, men läs gärna också:
Ef 4:22-24, 1 Petr 1:18-19, Jes 53:3-12, 1 Petr.3:18, 1 Kor 15:20-23, 2 Kor 5:1-5, Ef 1:3-14, Kol 1:13-23, Ef 1:18-2:10, Ef 2:11-19, Hebr 9:11-15 , Hebr 10:5-23, Uppb 20:11-21:8.

Var välsignad