2 artiklar: Om Synd, Omvändelse, Helgelse och ”andra obekvämligheter”! + Rättfärdigheten kontra Lagiskheten, men vart tog lydnaden och helgelsen vägen?!

Om Synd, Omvändelse, Helgelse och ”andra obekvämligheter”!

Detta inlägg är det få som kommer trycka ”gilla” knappen på. Och få kommer att läsa det överhuvudtaget, kanske förlorar jag några fb-vänner, helt felaktigt och i okunskap kommer orden ”fariseisk, lagisk, dömande och kanske t o m kärlekslös” att välla fram som avgrundsvrål. Ändå är detta budskap en stor del av Bibelns budskap och vittnesbörd, ändå har detta budskap massivt predikats i kristenheten, de senaste 2000 åren och särskilt inom de frikyrkliga väckelserörelserna, ja, bortsett då de senaste tre decennierna. Ändå är detta budskap ett befriande och förlösande budskap som ger frihet, hälsa och välsignelse som en bestående frukt, ja t o m väckelse bringar det för enskilda troende och för församlingar och andra kristna sammanhang, detta kan miljoner troende och tusentals kyrkor vittna om genom århundradena och även idag, särskilt i väckelsehärdar som i Kina, Sydkorea och Brasilien. Ändå är det endast c a 10% av all förkunnelse som jag och andra Bibeltrogna väckelsepredikanter ägnar åt detta ämne, resterande c a 90% är om Guds kärlek och nåd genom Jesu frälsnings- och försoningsverk på Korset, om seger genom tron på Guds löften, om Andens livgivande närvaro som ger kraft, förmåga och  seger över värld och synd. Alltså, dessa 90 % är  om ”mjölk och välling” som kompletterande och understödjande andlig kost till den mer fasta födan som predikan om synd, omvändelse och helgelse innebär.

Varför predika om dessa obekväma Bibliska teman? Det finns flera svar, ett är att det helt enkelt är Guds vilja, det är därför Han satt in så mycket i Sitt Ord om detta. Ett annat svar är att utan Insikt om sitt Behov av frälsning/omvändelse (vare sig man är kristen eller icke-troende) så kan ju inte Guds frälsande, förlåtande och helande Nåd bli verksamt. Svensken av idag förstår inte sitt behov av frälsning eftersom det idag är tabu att predika om synd och omvändelse. Varför bry sig om att ta emot Jesus och Frälsning om inget behov föreligger? Varför bry sig om omvändelse från synd som kristen när det ”ändå är Guds nåd som gäller även om man fortsätter medvetet att leva i synd”? Majoriteten predikar helt riktigt om Jesu Frälsande kärlek och nåd, men inget sägs om Synden som själva orsaken till varför Jesus dog på Korset eller om Omvändelsen som den nödvändiga ingrediensen och själva den utlösande faktorn i att ta emot Guds befriande och helande nåd.

Men vi Är inne i den profetiskt uttalade tidsperiod där en stor del av kristenheten avfaller från den sunda och sanna Kristi lära, från det fulla Evangeliet, från troheten till hela Guds rådslut och vilja i Bibeln. Jag har som komplement och understöd gett ut mjölken/vällingen i inlägget strax före detta inlägg, kanske har du med glädje läst det, men läs nu också detta som Bevarar dig i glädjen och friheten. Fast är du en av de få som läst ända hit så kommer du troligen att läsa resten likväl käre broder/syster i Herren, varsågoda:

KRISTEN OCH LEVA I SYND – VAD SÄGER GUDS ORD?

Introduktion: Frälsningen är genom tro av Guds nåd, d v s vi kan inte Förtjäna frälsningen genom goda gärningar. Det är helt omöjligt för en människa att i sig självt uppnå sådan nivå av godhet, helighet och rättfärdighet att det skulle nå upp till Guds fullkomliga standard och himmelsk tillhörighet. Det var därför Jesus gav oss Frälsningen. Han, Guds Son klarade av att leva fullkomligt och felfritt. Han, Kristus Jesus som var och är Gud och människa i Ett genomled Korsets lidande och död eftersom det var enda sättet att utplåna vår synd/ondska. Genom Jesu försoningsverk på Korset och genom Jesu Uppståndelse från de döda kan Gud frälsa och andligen föda på nytt alla som vill ta emot Jesus och Hans Frälsning, detta som kallas för ”Pånyttfödelsen”. Detta Frälsningsunder med att få sina synder utplånade och att bli en ny andligt pånyttfödd skapelse är för människan omöjligt att åstadkomma i sig självt. Därför är Frälsningen alltid genom tro och av Guds nåd, ett nådesverk från Gud till oss och för oss, av Hans kärleksfulla Nåd att mottagas genom Tro. Denna Frälsningens grund innebär dock inte att Guds nåd kan missbrukas, och den kristne kan inte som ett andligt pånyttfött Guds barn leva i medveten synd och vägra att omvända sig från sitt felaktiga leverne. Detta förklarar Bibeln väldigt tydligt och omfattande. Här följer en sammansättning av just vad Guds Ord säger angående att vara en kristen och ändå leva i synd. Guds nåd ger ju också, vilket är viktigt att poängtera, en möjlighet till den som lever i synd att Omvända sig, bekänna och lämna sin synd varefter Herren förlåter, renar och sätter fri från all synd.

Jag lyfter alltså fram här olika Skriftställen i Guds eget Ord som poängterar vikten av ett helgat och i sanning överlåtet kristet liv, inte för att vara lagisk eller dömande utan som hjälp för oss alla till att hålla oss på den ”smala vägen” tillsammans med Jesus, detta genom Guds Andes liv, kraft och förmåga, alltså du och jag kan inte genom egen prestation och förmåga leva överlåtet och helgat utan det sker i och genom Gudsgemenskapen. Vi behöver förstå att dessa Ord nedan faktiskt Är Guds eget Ord och vilja, de försvinner inte från Bibeln bara för att vi inte tycker att det passar oss eller för att de känns jobbiga. Gud älskar oss och vill vårt bästa, det är därför Han satt in också alla dessa skriftställen i Sitt Ord, var välsignad käre vän…

För dig som vill stå Fasta i de Kristna Grunderna och Bevara dig från Falska Läror och Antikrist ande som är verksam i dag för att bedra de troende. För dig som vill hålla dig till Kristi lära, den Klassiska väckelsekristendomen som en fast och trygg grund att stå på inför evigheten och alltså inte vill plocka ihop din ”egen lära” genom att plocka ut enstaka Bibelställen tagna ur sitt sammanhang och utanför helhetsbilden som Guds Ord ger, varsågoda :

2 Kor.11:2-4: ”Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”

1 Tim.4:1: ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror”.

2 Tim.4:3: Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen”

2 Joh.1:9: Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i Hans lära har både Fadern och Sonen”

Kol.2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus”

2 Petr.2:18-22: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Judas 1:4: Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar”

Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så skall inte ärva Guds rike”

1 Kor.6:10: ”varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike”

Ef.5:3-7: ”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra”

1 Kor.5:11-13: ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

Joh.8:11: ”Då sade Jesus: ”Inte heller Jag dömer dig. Gå och synda inte mer!” / Joh.5:14: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig”

Matt.5:29: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna”

Jak.5:16: ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade”

1 Petr.2:24: ”Och våra synder bar Han i Sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten”

Rom.6:1-4,6, 16-18: ”Vad skall vi säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till Hans död?…Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet: Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden”

Rom. 8:5-6, 9,13-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”

Gal.2:19-20: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”

1 Joh.3:6-10: ”Den som förblir i Honom syndar inte. Den som syndar har inte sett Honom och känner Honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse…Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att Han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i Honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn”

2 Kor.6:14-17: Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er”

1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”

Matt.18:15: ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”.

2 Kor.5:17: ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”

Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sin begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”

Titus 3:3-6: ”Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek uppenbarades, frälste Han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den Helige Ande, som Han rikligt utgjöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare”

1 Kor.3:16: ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er”

1 Petr 1:15-16: ”Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.”

Matt.7:13-14: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet”

Luk.13:26-27: ”Då skall ni säga: Vi åt och drack när Du var med, och Du undervisade på våra gator. Men Han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån Mig, alla ni som bedriver orättfärdighet”

1 Tess 5:23: ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.”

Hebr 10:26-31: ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?”

1 Tess.4:7-8: ”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande”

Joh.Uppenb.22:10-20: ”Och han sade till mig: ”Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

GÅ INTE VILSE, BLI INTE BEDRAGEN! LEK INTE MED DET EVIGA LIVET. JESUS DOG FÖR DIG OCH UPPSTOD FÖR DIG, OCH HAN GAV DIG DEN HELIGE ANDE SÅ ATT DU I HONOM KAN LEVA I FRIHET, ETT RENT OCH HELGAT KRISTET LIV I DEN HELIGE ANDES KRAFT, LIV OCH FÖRMÅGA, I GUDS GLÄDJE OCH FRID MED GUDSLIVET PÅ INSIDAN, AMEN.

Har du kommit såhär långt? Gratulerar! Du har byggt på en fast och trygg grund att stå på, då klarar du av att läsa lite till och bli riktigt grundad i Guds Ord och klassisk kristen tro, varsågoda:

Rättfärdigheten kontra Lagiskheten, men vart tog lydnaden och helgelsen vägen?!

Jag ska tala lite om frälsningens och kristna trons grunder. Grunden för frälsningen är att vi genom tro på Jesus och hans verk på Korset är försonade med Gud, förlåtna och fria från all vår synd. Jesus led straffet för all vår synd i vårt ställe och Han betalade vår skuld, så att vi fick en frikännande dom, vi blev frikända, benådade, ja frälsta med evigt liv i Himlen.

Grunden för frälsningen är också att en människa blir s k Rättfärdiggjord av denna tro på Jesus och Hans verk på Korset. Man brukar säga helt riktigt att vi är Rättfärdiggjorda i Kristus, d v s ”vi har det Rätt ställt med Gud”. Jesus levde ett perfekt, syndfritt liv och på Korset tog Han all vår orättfärdighet, allt av synd och fel i våra liv på sig självt. På Korset skedde alltså ett utbyte, ett skifte där Jesus tog vår orättfärdighet och vi fick del av Hans Rättfärdighet.

Denna Rättfärdighet som kan beskrivas på flera sätt, men ett sätt är att säga: du har det ”Rätt ställt med Gud”, du har ”Klara papper med Gud”, du är ”Okej, Accepterad, Godkänd”. Viktigt att veta är också att denna Rättfärdighet gives helt fritt av Guds Nåd, d v s du kan inte ”förtjäna” denna Rättfärdighet, denna frälsning på något vis, eftersom det är givet helt av Guds förlåtande och försonande Nåd.

Särskilt under 50- och 60 talen blev delar av kristenheten s k Lagisk. Lagiskhet innebär att man vill genom egna goda Gärningar förklara sig själv för Rättfärdig, alltså en sorts ”Egenrättfärdighet” som är utanför den av Guds Nåd givna Rättfärdigheten. Som en av Gud given uppenbarelse av en viktig kristen grund kom på 70-talet och framåt en stark undervisning av en troendes Rättfärdighet i Kristus, en rättfärdighet genom Tro på Jesus och av Guds Nåd. Undervisningen var medicinen och lösningen på lagiskheten som fått grepp i vissa delar av kristenheten. Likadant var det med Reformationen under 1500-talet, Luthers uppenbarelse om Rättfärdiggörelsen motarbetade och besegrade stora delar av den enorma lagiskheten och villolärorna som då härskade inom Katolska kyrkan.

Återigen, Vad är Lagiskhet? Det är att en människa genom sina egna goda Gärningar säger sig ha Rätt ställt med Gud och har därmed en biljett till Himlen. Ett lagiskt resonemang är också att man försöker liksom blidga Gud genom att ”kvittera ut” ens onda gärningar med goda gärningar.

Alla andra religioner förutom Kristendomen är förresten i grunden just lagiska. Och faktiskt så är många icke-troende svenskar just Lagiska! För s k ”lagiska människor” hade inte Jesus egentligen behövt dö för dem, eftersom de ändå fixar det själva genom sin egen rättfärdighet, genom att vara goda nog i liv, leverne och i goda gärningar. De säger kanske att: ”Jag är god nog för Gud och Himlen, jag har inte slagit någon eller rånat banken, jag har jobbat hårt och skött om familjen, ja, gett till Röda korset har jag också gjort, Gud accepterar mig och jag kommer till Himlen när jag dör”.

Om det är fråga om en lagisk Troende så kan det låta såhär: ”Jag har gett till kollekten varje söndag, jag har skött barnpassningen i kyrkan och hjälpt till med försäljning av kakor o s v, jag har vittnat många gånger, jag ljuger inte och har aldrig stulit något och är ofta snäll, självklart är jag okej och kommer till Himlen”.

Kristenheten behövde under 70- och 80 talet denna Rättfärdighetens uppenbarelse och sanning för att få bukt med lagiskheten som infiltrerat de kristna lägren. Men under 90-talet och framöver har det faktiskt skett en förvrängning och ett missbruk av denna Rättfärdighets-uppenbarelse. Många i västerlandet har gått från Lagiskhetens dike till en sorts ”Synda på Nåden dike”. Man har börjar tro och tillämpa läror som inte är förankrade i Kristi lära och det fulla Evangeliet, man har brytit med vad kristenheten trott på och tillämpat i 2000 år, d v s den klassiska kristna tron. En utlöpare av detta är t ex den s k ”Radikala Nådesförkunnelsen” som starkt började infiltrera kristenheten särskilt under 2000-talet, dess nutida ursprung är från Singapore, men det är ännu en variant av den urgamla villoläran Antinomianismen”, något som klart går emot den klassiska kristna tron. Oavsett vad man anser om den teologiska tidskriften Keryx och dess sammanhang, så finns ett par artiklar (”Sekulariseringens olika ansikten” och ”Nådesförkunnelsens bibeltolkning”) i Nr 4, 2006, en Biblisk genomgång av just ”Radikala Nådesförkunnelsen” där det helt klart framkommer att det är fråga om en villolära.

Vi läser nu från Bibeln 2 Petr.2:18-22: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Och vi läser också från Bibeln Judas 1:4:”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus”.

Det har alltså skett en förvrängning och ett missbruk av läran om Rättfärdighet. Denna förvrängning/missbruk säger att Lagiskhet inte bara gäller Rättfärdighet p g a egna gärningar, utan även att leva i Helgelse, att leva i Renhet. Det började plötsligt heta ”Vi är alla syndare, frälsta av nåd, alla syndar och det är Okej eftersom Jesus tog synden”. Ja, Jesus tog synden, men inte för att vi skulle leva kvar i den, utan för att vi skulle leva i renhet och helgelse i den Helige Ande, genom Guds närvaros Liv och Kraft, genom Guds Ordet, genom Bönen, och vid behov genom Syndabekännelse och Omvändelse.

Om vi läser t ex Romarbrevet kapitel 6 t o m kapitel 8 så kan vi se Helheten, istället för att stycka upp Guds ord och Evangeliet plockandes ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang, sådant som ”kliar i örona” och är behagliga.

Helheten och det fulla Evangeliet innebär att Om vi råkar synda så Bekänner vi synden, varefter Jesus renar oss, sätter oss fria. Vi läser 1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Vad var det Jesus sade till Äktenskapbryterskan: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”.  ”Gå och synda inte mer”….

Många talar om att bota upplevelsen av fördömelse genom att predika emot lagiskhet, och visst kan det vara så att det finns en och annan som lider av fördömelse p g a lagiskhet i sina liv. Men så var det särskilt för ett halvt sekel sedan, i dagens kristenhet är ofta upplevelsen av fördömelse inget annat än Syndanöd, och enda botemedlet är syndabekännelse och omvändelse, då kommer friheten och Andens livgivande flöde tillbaka.

Motivet och drivkraften i denna lydnad och helgelse är Kärleken till Herren Jesus. Du har mött den levande Guden och Hans enorma kärlek, då du förblir i denna Guds kärlek så älskar du Herren och i din kärlek till Jesus så vill du inget hellre än att följa och lyda Honom.

Det är Gudsgemenskapen utifrån vilken det kommer ett naturligt Utflöde av lydnad och helgelse. Jesus sade: ”På frukten känner man igen trädet”. En sann Tro, ett sant Lärjungaskap innebär också lydnad till Jesus som ens Herre. När vi är ihopkopplade liksom ”online” med ”Jesusträdet”, så kommer det en god frukt av lydnad och helgelse i våra liv. I Joh.Uppenb.22:11 står det: ”Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig”.

Helgelse, Renhet och Lydnad genom livet i Gud med allt vad det innebär är alltså inte Lagiskhet. Men ”förlitan/förtröstan på egna goda Gärningar för sin frälsning” är det däremot.

Under 1800-talets Folkväckelser och under Pingstväckelsen i 1900-talets början så var det en självklarhet att ge ut det fulla Evangeliet, alla Kristna grunderna, inkl. läran om Rättfärdiggörelse av Nåd. Jag citerar nu från boken ”Pingstväckelsen – dess uppkomst och första utvecklingsskede, sid.74-76” av Arthur Sundstedt:

”I det första numret av The Apostolic Faith angav pingstvännerna det program som var grundläggande för deras verksamhet. De arbetade för att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens religion, tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt. Förkunnelsens huvudsakliga innehåll var: en verklig Omvändelse, en rätt Syndasorg och Syndabekännelse och att Övergiva syndens vägar, Uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig Hjärterening i Jesu blod, Rättfärdiggörelse av nåd, Helgelse, ett bibliskt Dop i den Helige Ande med Tungotal som åtföljande tecken, Helbrägdagörelse genom tron och Jesu andra tillkommelse”.

Ni förstår, när en troende omfattar Hela Evangeliet, alla kristna grunderna så Bevaras denne i frälsningen. Det är därför de flesta bevarades i tron av dem som blev frälsta under Folk- och Pingstväckelsens dagar. Men bara efter några år så leder dagens omvändelser till ca 80% avfällighet, endast 20% bevaras.

Man kan inte stampa på en och samma fläck som en gammal Grammofonskiva från 70-talet som hakat upp sig och Bara ge ut 10% av Evangeliet, om än en Grundläggande del. Man måste spela upp Hela skivan och ge ut också de resterande 90%, så att de Omvända bevaras i frälsningen och blir verkliga Jesu Lärjungar.

Det är också väldigt skönt och lättsamt att läsa Bibeln då man anammar det Fulla Evangeliet, och då särskilt Nya Testamentet, eftersom varje sida Bekräftar din troslära. Du behöver inte i panik vända bibelblad hela tiden när du slår upp Bibeln och möter ”obekväma” Skriftställen, du kan tryggt konstatera ”Ja, just det, det är den delen av Evangeliet det, mycket bra, så sant så”. Jag instämmer i det som T.B Barrat skrev i en av sina böcker: ”Teologer (liberalteologer) har bara pärmarna kvar i sina Biblar”. Det var min fru som läste detta, roat noterade hon att jag brukar predika att en del troende har endast ett tunt häfte kvar av sin Bibel, Barrat var alltså ”tuffare” i sitt uttalande.

Jag kan bara rekommendera dig till att jämka dig samman med Hela Guds Ord, speciellt hela Nya Testamentet. Håll fast vid det som om det gällde livet, vilket det faktiskt gör, t o m ”det Eviga livet”. Att tillämpa i lära och liv samma tro som våra förfäder i Folk- och Pingstväckelsen gjorde, de hade verkligen det Fulla Evangeliet, därav resultatet, var välsignad, Amen.

P.S! Texten och de olika teman i detta inlägg får sin mening från flera viktiga Bibelavsnitt. Du kan läsa dem så får du en fördjupad förståelse, låt Guds Ordet verka i dig och bära rik frukt: Rom.3:9-4:25 / Rom.6:1-23, 8:1-17 / Matt.7:13-27 /Joh.14:15-26, 15:1-17 / 2 Joh.1:7-11.