Rättfärdighet kontra ”Lagiskhet”!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X Dagens Undervisning heter ”Rättfärdighet kontra Lagiskhet”= X Ha gärna en Bibel framme då vi kommer att verkligen vara och tala utifrån Guds Ord, om du inte har en Bibel med dig så bara lyssna noga =

X Romarbrevet och Galaterbrevet är 2 stora doktrinära brev i N.T = X Där förklarar Paulus kristna trons grunder och Kristi lära = X Där förklaras tydligt att vi är Rättfärdiggjorda genom tro av Guds nåd; Att vi inte kan Förtjäna frälsningen genom gärningar utan endast ta emot den som en fri gåva av Nåd i tro = X Amen, så är det! = X Jag minns själv hur överväldigat lycklig jag blev av uppenbarelsen att Jesus på Korset tog konsekvensen, straffet för mina synder istället för mig, och att jag var Frikänd och Benådad helt av Guds nåd = X Jag Trodde, och det blev verklighet i mitt innersta = X Jag tog emot Jesus och Hans frälsning i tro och jag upplevde konkret hur mitt inre, mitt samvete tvättades rent från 30 år av synd och elände =

X Jaha, var det allt Guds Ord nu säger om Frälsningen, om kristna livet = X Är denna så viktiga kristna grund Hela Evangeliet, Hela sanningen, punkt slut och så kan vi riva ut några blad ur dessa nämnda brev i Bibeln och slänga resten av Guds Ord…? = X Många gör faktiskt så, och så bygger man upp en slagkraftig retorik som verkligen sätter igång de själsliga känslosträngarna för att vi inte ska bry oss om allt det andra som Guds Ord säger = X Tidsandan idag är sådan att man inte ”står ut med den sunda läran, utan vill bara ha det som kliar i örona”(2 Tim.4:1-4) och är behagligt för stunden =

X Men, vi ska inte ha ett sorts kapat, bristfälligt Evangelium light utan hålla fast vid ”den Tro som en gång för alla har överlämnats till oss”, d v s den Klassiska Väckelsekristendomen = X Så, låt oss idag se lite närmare på vad Guds Ord säger =

X Orden att vara ”lagisk och lagiskhet” är Idag skällsord, ord som man faktiskt inte finner i Bibeln…= X Däremot finns begreppen att försöka nå frälsning genom Laggärningar =

X Galaterbrevet beskriver Judaiserande villolärare som försöker tvinga de troende att omskära sig = X De menar att Laggärningar som omskärelse krävs för frälsning; Vilket är helt fel =

X Låt oss läsa Gal.5:1-6…= X Vi kan läsa också Gal.4:8-11… =  X Paulus går alltså emot ”verklig” s k lagiskhet, där man försökte Förtjäna frälsning genom Laggärningar som omskärelse och att iaktta heliga dagar och tider =

X Under mina 20 år som frälst har jag aldrig fått problem med några Judaiserande filurer som velat omskära mig eller tvinga mig att förtjäna frälsningen via olika judiska Laggärningar =

X Visst finns det problem med verklig ”lagiskhet” också i våra dagar, Men då är det fråga om att vissa försöker leva som kristna i egen själisk kraft, i det s k ”köttet” = X Dessa upplever då att de inte räcker till, de misslyckas; Och sedan försöker de blidga Gud genom goda gärningar alltmer, liksom kvittera ut sina dåliga gärningar med goda gärningar = X Men det fungerar inte att försöka Förtjäna frälsning eftersom det Är genom Tro av Guds nåd vi blir frälsta= X Och det fungerar framförallt inte eftersom Lydnad måste ske i den Helige Andes livgivande kraft = X ”Lagiskhetens” problem idag uppstår just p g a att en del inte lever i det s k ”Livets Andes lag”, d v s i den Andliga gemenskapen med Gud och dess funktion; Vi ska titta närmare på detta längre fram =

X Men, låt oss nu tala om s k ”lagiskhet” =

X Det Gamla Mose Förbundets ceremonilagar, det judiska och levitiska Lagsystemet med alla sina Tempelritualer är borta för vår del, de gäller inte för oss som kristna eftersom Jesus Fullbordade och Uppfyllde Mose Lag på Korset = X Alla olika Tempeloffer, alla Ritualer med sina symboliska syften Sammanfattades och Fullbordades av Jesu Frälsningsverk på Korset = X Jesus var det fullkomliga Guds lamm som tog bort världens synd, och Han upprättade sålunda det Nya Förbundet i Honom, i Kristus =

X Detta känner alla till som är insatta i Bibelns Gamla och Nya Testamente/Förbund =

X När vi läser hur Paulus går till rätta med dem som försöker uppnå frälsning genom Lagen handlar det främst om just, som vi läste, Gamla Förbundets Laggärningar som inte gäller för kristna =

X Fariseerna attackerade Jesus inte främst p g a att Han inte höll moral- och etiklagarna utan för att Jesus ville bota på Sabbaten, Hans lärjungar tvättade inte händerna, Han gick in i hedningars hus och umgicks med de s k orena,utstötta o s v = X Jesus blev också rasande på Fariseerna för att de hade ett yttre sken av fromhet i alla sina Lagiska ceremoniella beteenden, men i sitt inre saknade moral och etik = X Fariseerna rengjorde utsidan av bägare och fat men på insidan var de fulla av rofferi, omåttlighet och orenhet, vilket Jesus sade till dem =

X Det är stor förvirring i de kristna leden om vad som är ”lagiskt”, något som fienden utnyttjar = X När man predikar om helgelse och att lyda Gud i t ex Missionsbefallningen så beskylls man för att vara lagisk…=

X Vi kan gå till Matt.7:21-23…= X Men, Hallå?!Var det inte fel med att ha nått med Lagen att göra? Vad menar Jesus med att vara ”laglös”? = X Ofta när Bibeln talar om Lagen syftar den särskilt på de Tio Budorden, d v s Guds moral- och etiklagar givna till mänskligheten =

X Guds vilja, Jesu vilja är alltjämnt att vi ska leva i lydnad till Hans moral och etik =

X Det står i Gal.3:13 att vi är fria från ”Lagens förbannelse”; Och då menas att vi är fria från den förbannelse som kommer av att bryta mot Lagen = X Synd är brott mot Lagen säger 1 Joh.3:4; Jesus tog våra synder på sig på Korset = X Jesus tog Lagens förbannelse, våra synder på sig på Korset så att vi är fria från denna förbannelse, våra synder =

X Lagen i sig är inte ond eller dålig, den visar oss Guds vilja om rätt och fel, om vad som är synd = X Paulus säger i Rom.7:12  att Lagen är helig, rätt och gott =

X Antikrist själv kallas i Bibeln för vad då? Jo, ”Laglöshetens människa” eller den ”Laglöse” = X Han är alltså helt utan Guds moral och etik = X Hörni, jag är nog hellre ”lagisk” i dess positiva, rätta betydelse än ”laglös” och går i samma spår som antikrist =

X Vi kan läsa Rom.6:17-19…=

X Låt oss tala mer om Romarbrevet…= X i de första kapitlen förklarar Paulus särskilt för judarna som sedan barnsben är så fullständigt intutade allt om Mose Lag; att Rättfärdiggörelse inte kan ske genom att uppfylla Lagen, eftersom det finns ingen människa som någonsin klarat det, förutom en, d v s Gudsmänniskan Jesus Kristus som Uppfyllde Lagens krav i vårt ställe = X Och vi blir alltså Rättfärdiggjorda genom Tro på denne Jesus och Hans frälsningsverk på Korset, av Guds Nåd och inte av egen förtjänst eller förmåga =

X Sedan förklarar Paulus i Kapitel 6 att denna Guds Nåd inte ger oss någon Licens till att leva i synd eftersom ”vår gamla människa har blivit Korsfäst med Kristus”, som det står =

X Hur? skriker många förtvivlade lagiska troende ska jag klara av att leva i sådan lydnad? = X Paulus fortsätter förklara hur det kristna livet fungerar i kapitel 8 = X Vi kan nu läsa ett ganska långt stycke, lyssna nu noga, vi läser Rom.8:2-14…=

X Detta förklarar väldigt ingående att vi genom den Helige Ande, genom Guds närvaro och kraft i oss övervinner synden och lever i lydnad = X Lewi Pethrus utropade: ”Jag har funnit det som ger mig seger över synden”, d v s Andens liv =

X Vi går till Galaterbrevet = X Paulus har förklarat för galaterna i början av Galaterbrevet kapitel 5 att de kommit bort från Nåden eftersom de försöker bli rättfärdiga genom Lagen = X Sedan går Paulus vidare, det gäller att gå vidare kära vänner och inte kapa Evangeliet mitt itu…= X Vi läser Gal.5:16-25…=

X Återigen; Om vi leds av Anden gör vi inte ”köttets gärningar” utan det blir en Andens frukt av t ex Trohet och Självbehärskning, d v s lydnad  = X Vi läser i Gal.6:7-8…=

X Jesus talade också om att skörda god ”frukt” i Matt.7 och Joh.15 = X Vi läser Matt.7:15-20…= X Det är alltså Andens goda frukt Jesus vill ha i och genom oss =

X Nu Joh.15:1-6… = X Inget av denna goda frukt är av vår egen prestation eller förmåga; Det är i och genom Guds Ande =

X När vi är Uppfyllda av den Helige Ande så blir det automatiskt en god frukt = X Det är därför Ordet säger i Ef.5:18 ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället Uppfyllas av Anden” = X Att ”berusa sig med vin” kunde lika gärna stå för all sorts olydnad och ogudaktighet =

X Men, är vi fyllda av Helige Ande, av Gudsnärvaron så blir det inte ett liv i laster, i synd utan istället i Lydnad =

X Jakob uttrycker detta på ett annat sätt; Vi kan läsa Jak.2:17-20, 24-26…= X Jakob talar inte här om Laggärningar för att uppnå frälsning utan om Andens gärningar som en konsekvens av sann tro, han säger ju i vers 26…= X En sann Tro ger enligt Jakob automatiskt lydnad = X Det är fråga om Trons lydnad i den Helige Ande =

X Vidare: Ordet säger att ”Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär” (Tit.2:12) och det står i Hebr.12:12-16, ja, vi kan läsa…=

X Skriften lär oss att det är Anden som helgar oss = X Och Helgelsen är en livslång process där vi går från Härlighet till Härlighet, från kraft till kraft och inte från nederlag till nederlag, från synd till synd = X Som Ordet sade här så kan man gå ”miste om Guds nåd”, Hur? = X Ja, som t ex Esau som var otuktig och oandlig; Esau var alltså Oandlig! = X Vi måste låta oss Uppfyllas av den Helige Ande varje dag för att kunna leva i lydnad och helgelse =

X Guds ord talar omfattande om detta, t ex i liknelsen om de 10 Jungfruna, där 5 av dem hade Olja i sina lampor, d v s var fyllda av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, den så välsignade = X De övriga 5 jungfruna saknade Olja och Gudsgemenskap, varför Jesus också säger till dem att Han inte känner dem =

X 1 Petr.1:2…= X Detta Skriftställe var väldigt talande, eller hur?!

X Gamla testamentet profeterade att den dagen skulle komma då de troende äntligen skulle kunna leva i lydnad, vi läser Hes.36:26-27…=

X Kära vänner, Ordet säger ”Bokstaven dödar, men Anden ger liv” = X Om vi försöker leva som kristna ”i köttet”, själiskt av egen kraft så blir det till Fördömelse för oss eftersom vi inte klarar av det = X i det fallet ”dödar Bokstaven”, d v s Lagen oss = X Men, om vi i Kristus Uppfylls av Anden så får vi Guds kraft till att övervinna allt som möter oss =

X Vi misslyckas ibland, men då har vi Guds nådefulla löften, t ex 1 Joh.1:9 ”att om vi Bekänner våra synder så förlåter Jesus våra synder, och renar oss från all orättfärdighet” =

X i Jak.5:16 uppmanas vi att ”Bekänna våra synder och be för varandra så att vi blir botade” = X i Uppenbarelseboken, i de s k ”Sändebreven” talar Jesus skarpt om Omvändelse = X Han tillrättavisar dels för Ljumhet, att ha förlorat 1:a kärleken till Honom; Och dels går Jesus hårt åt Villoläror =

X Villoläror som ”Bileams och Nikolaiternas lära”, i brevet till Pergamus, vilket faktiskt är likt Falsk eller Förvrängd Nådesförkunnelse, då dessa läror accepterade synd i de kristna lägren, 2 Petr.2 och Jud.1 talar om detta = X Vi ska läsa de Skriftställena strax =

X Alltså, Omvändelse och Syndabekännelse är en självklar del i Helgelsen, i en kristens liv och lära, något hela N.T är genomsyrat av, likaså vittnar hela Väckelsehistorien om detta =

X Lika självklart är det med Andens liv och uppfyllelse = X Alltså, Guds Nåd förlöses, aktiveras i Omvändelsen och genom Andens liv; Det är så vi övervinner synden, det är så vi ”Förblir i Kristus”, det är så vi Helgas =

X Guds Ord varnade oss faktiskt, som vi läste, om att inte gå miste om Guds Nåd = X Och det går att Missbruka Guds Nåd, vi läser nu Jud.1:3-4…= X Denna ”Förvanskning av Nåden” är alltså en villolära =

X i Hebr.10:29 står det att man kan ”smäda Nådens Ande”; Och det är i sammanhanget om att synda med vett och vilja, d v s att strunta i helgelse, omvändelse och bara leva ett liv i synd =

X 2 Kor.11:4 förklarar att det finns en förkunnelse om ”en annan Jesus, ett främmande evangelium med en främmande ande” = X Det handlar alltså om bl a en falsk Nådesförkunnelse, ett Evangelium light som varken frälser eller bevarar någon i Kristus =

X Jag läser om detta i 2 Petr.2:13-22…

X Kära vänner, Stå Fasta, låt oss inte dras med i den Sista tidens villfarelser = X Behåll och lev ut ”den Tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” = X Och låt oss framförallt Uppfyllas av den Helige Ande, av Gudsnärvaron som ger oss seger i alla livets omständigheter, nu och i all evighet =

X Jag avslutar med att läsa 2 Petr.3:10-18…

Amen.