Äkta Vara annars får det vara…!

Det är fascinerande att läsa om pionjärerna som startade de olika väckelserörelserna. Att läsa om hur väckelsen startade och gav tillväxt. Att läsa om vad som var deras liv och lära. Dagens kristenhet i Sverige har kommit vilse på andra vägar och behöver återvända till ”såsom de trodde och levde förr”, vilket är detsamma som de bibliska grunderna i Kristi lära och det sanna Evangeliet. Låt oss ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla överlämnats till de heliga”(Jud.1:3). Ett tydligt exempel på denna urkristna tro får man när man läser t ex boken ”Pingstväckelsen – dess uppkomst och första utvecklingsskede” skriven av Arthur Sundstedt. Jag citerar från nämnda bok från sid.74 och 76 (tidskriften Apostolic Faith nämns här, den var alltså de amerikanska pingstvännernas första väckelsetidskrift):

I det första numret av The Apostolic Faith angav pingstvännerna det program som var grundläggande för deras verksamhet. De arbetade för ’att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens religion, tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt’. Förkunnelsens huvudsakliga innehåll var: en Verklig Omvändelse, en Rätt Syndasorg och Syndabekännelse och att Övergiva Syndens Vägar, Uppgörelse med människor där så krävdes, en Fullkomlig Hjärterening i Jesu blod, Rättfärdiggörelse av NådHelgelse, ett Bibliskt Dop i den Helige Ande med tungotal som åtföljande tecken, Helbrägdagörelse genom Tron och Jesu Andra Tillkommelse.

Visst märker vi tydligt att första tidens Pingstvänner ansåg som centralt i tron, kristna livet och förkunnelsen sådant som också Gud i sitt Ord, Bibeln anser vara centralt. Läser vi Bibeln så märker vi ju återkommande teman som verklig omvändelse och syndabekännelse, rening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse, dopet i den Helige Ande, helbrägdagörelse genom tron och så självfallet Jesu andra tillkommelse. Och tyvärr märker vi också när vi ser på dagens kristenhet en väldig brist i förkunnelse, i tron och det kristna livet på mycket av dessa grundläggande teman. Så låt oss återvända till de bibliska grunderna, till en äkta kristendom, detta som också är väckelse-rörelsernas ursprungliga kristendom. Om inte så tycker jag att frikyrkorna och alla kyrkor som har sin grund i väckelserörelserna i ärlighet och sanning ska byta namn på sina kyrkor och samfund, annars blir det ju ”falsk varudeklaration”. Pingstkyrkan och dess samfund kan ju heta istället t ex ”Gosiga mysgemenskapen” eller ”Humanreligiösa mänskliga visdomsklubben”, Svenska Kyrkan kan heta ”Allt i allobygget” o s v. Självfallet finns det exempel på pingstkyrkor, andra frikyrkor och övriga kyrkor som bejakar de kristna grunderna som nu nämnts, men visst ser det väldigt illa ut i det stora hela. Ofta kan man ha ”bekännelsen”, men i verkligheten, i livet och i församlingen lever man inte ut det man bekänner sig tro på…

När såg vi senast rejäla omvändelser och syndabekännelser i våra Gudstjänter/möten? Brukar vi se Andens liv och gärningar på våra möten, sådant som Andedop och kraftgärningar, mäktiga helandeunder? Detta som de 1:a församlingarna och dess troende i Bibeln vittnar om…Detta som 1:a generationens väckelsefolk i forna tiders väckelserörelser vittnar om…Avfallet är stort idag, såsom Bibliskt förutsagt är, det mesta är världsligt humanreligiöst eller ett avskalat och förvrängt ”evangelium light”(med allt sitt oandliga och obibliska konstgjorda gift). Antagligen är detta en tid då ”agnarna skiljs från vetet” och kvar står en rest som vägrat ge vika, böja sig för världens ande, genom dessa ska en väldig folkväckelse gå fram, mitt i nöden för att svensken äntligen ska få möta sin Frälsare och Herre, Jesus Kristus.

Men, motståndet är så massivt, så många röster, kända förkunnare och profiler som hörs vida och brett vill idag ha just ett ”evangelium light”. De vill fylla kyrkorna och möteslokalerna (eller behålla det avfälliga folket där) till vilket pris som helst för att det må se bra ut (och tiondet till deras löner må komma in)…På deras möten finns absolut inget som stöter sig med någon, ofrälst som troende, inget som konfronterar för att väcka och hjälpa, ingen ”sanning” som sätter fri, ja, oftast får inte ens Andens liv och gärningar komma fram då det anses ”opassande”, det profetiska har tystnat, nådegåvorna tillåts inte att praktisera, Andens uppfyllelse förstår man sig inte på och man ger sällan inte ens förbön för sjuka via handpåläggning…allt detta ingår i den sista tidens stora avfall inom särskilt västerländsk kristenhet.

Folket plockar till sig några populära predikanters läror, det som ”kliar i örona” (2 Tim.4:3), men det är fråga om ett avskalat evangelium som inte befriar och frälser, som inte ger Andens liv och bevarar i frälsning, ty Jesus och hans Helige Ande kan nämligen inte bejaka annat än ett sant och helt Evangelium, Herren backar inte upp när Guds Ord och Kristi lära förtigs och förvrängs till stora delar. Hör Herrens Ord i Luk.9:26: ”Den som skäms för Mig och mina Ord, honom ska Människosonen skämmas för när Han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet”…Och i 2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”.

2 Kor.11:4 varnar för att inte ha ”en annan Jesus, ett främmande evangelium med en främmande ande”, vilket kan ske då endast 5% av Ordet tillämpas av ”den moderna troende”. Jesus Är Ordet och då förkastar alltså många 95% av Ordet/Jesus…Att det sker andliga saker, profetior, kraftgärningar o s v är inget kvitto eller garanti att kristna livet/tjänsten är på rätt spår och bekräftad av Herren, i Matt.7:21-23 kommer detta fram övertydligt då Jesus säger till dem som utfört sådant i Hans Namn att Han ”aldrig känt dem” och Jesus kallar dem för ”laglösa”, vilket självfallet blir konsekvensen av att ha ”en annan Jesus”.

Fråga dig, hade 2000 år av pionjärer inom de olika väckelserörelserna fel, alla dessa som predikade Jesu efterföljelse och lydnad, överlåtelse, omvändelse och helgelse? Varför hade de sådant överflöd av bestående frukt i Andens liv och gärningar, av stora skarors radikala frälsning och en enastående tillväxt av helgade och överlåtna församlingsmedlemmar? De predikade självfallet också rättfärdiggörelse av nåd, frälsning genom tro likväl, det ena utesluter inte det andra, allt hör ihop. Idag finns det flera predikanter också i Sverige som ger ut den klassiska väckelsekristna tron, men de är mycket färre än för bara ett årtionden bakåt och de håller på att överröstas av ”evangelium light”- förkunnarna.

Fråga dig framförallt, har Bibeln, Guds Ord fel? Du kan inte läsa Ordet i dess helhet, ja knappt ens ett enda blad i Skriften utan att överallt hela tiden stöta på uppmaningarna till radikal efterföljelse, till omvändelse, helgelse och överlåtelse. Fråga dig själv allvarligt innan du sveps med i strömmen och går på den ”breda vägen”, har du Andens vittnesbörd inom dig (Läs Rom.8:16, 1 Joh.3:24)? Är Jesus Herre i ditt liv? Om inte så finns hjälp och nåd från Gud:

Omvänd dig, Bekänn all synd som Gudsordet och Guds Ande överbevisar dig om och då skall Jesus rena dig, förlåta dig, hela dig och fylla dig med sin livgivande Helige Ande, såhär säger Guds Ord:

1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”
1 Petr.2:24-25: ”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare”
Joh.7:37-39: ”Om någon törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.“ Detta sade Han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom”.

Läs nu som avslutning Frank Mangs starka profetia om den tid vi lever i just nu, profetian som han fick strax före sin hemfärd. Länken går till Holger Nilssons sajt flammor.com. Var välsignad:

http://www.flammor.com/profetior/profetia002.htm

Annonser